Dari-Staplerkurs

STAPLERSCHEIN – PRÜFUNGSFRAGEN – Dari

STAPLERSCHEIN – PRÜFUNGSFRAGEN – Dari

Disclaimer


HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Bitte beachten Sie, dass diese Übersetzung nur
als zusätzliche Informationsquelle dient und wir keine Haftung für etwaige Fehler oder
Missverständnisse übernehmen können, die aus dieser Übersetzung resultieren könnt-
en. Wir empfehlen Ihnen daher, bei Bedarf zusätzlich eine professionelle Übersetzung
oder die Hilfe eines Fachtrainers oder Fachkundigen in Anspruch zu nehmen, um sicher-
zustellen, dass die Übersetzung korrekt ist.
rrekt handeln können.

Dari-Staplerkurs

Dari-Staplerkurs

Staplerkurs-Pruefungsfragen_DARI_2023

ﺦﺳﺎ’وﺶﺳﺮﭘ
1ﺪﺣاو
؟دﻮﺷ C Bا1A ﻔ?ﻟ یور رﺎ5 نﺪﺷ ﺪﻨﻠ5 ﺚﻋﺎ5 ی 312 ﭼ ﻪﭼ :1لاﺳﻮ
د ﻮ ﺷ C ﺪ ﻨ ﻠ5 ﮏ ?ﻟ و ر ﺪ ? ﻫ ﻂ ﺳ ﻮ ﺗ ر ﺎ5 ( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳ ﺎ‘
د ﻮ ﺷ C ﺪ ﻨ ﻠ5 ﮏ ? ﺗﺎ ﻣ ﻮ ﻨ ﭘ ﻂ ﺳ ﻮ ﺗ ر ﺎ5 ( ب ﺦ ﺳ ﺎ‘
دﻮﺷ C ل1A ﻨﮐU?ﻧو1A Sﻟا ەﺎQﺘﺳد ﻂﺳﻮﺗ رﺎ5 ندﺮﮐﺪﻨﻠ5 (ج ﺦﺳﺎ‘
؟ﺖﺳﺎﻨﻌﻣ ﻪﭼ ﻪ5 Bا1A ﻔ?ﻟ یاﺮﺑ( A) 1[ ﻣآ و( V) ﺖﻟو :2لاﺳﻮ
ﺖﺳا قﺮﺑ ﺪﺣاو1[ ﻣآ و Ub1A Sﻟا نﺎbaﺟ ﺪﺣاو ﺖﻟو (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
.ﺶdﺗ
ﺖﺳا Ub1A Sﻟا ناﻮﺗ ﺪﺣاو1[ ﻣآ و Ub1A Sﻟا ناﻮﺗ ﺪﺣاو ﺖﻟو (ب ﺦﺳﺎ‘
.ﺖﻣوﺎﻘﻣ
.ﺖﺳا Ub1A Sﻟا نﺎbaﺟ ﺪﺣاو1[ ﻣآ و Ub1A Sﻟا ژﺎﺘﻟو ﺪﺣاو ﺖﻟو (ج ﺦﺳﺎ‘
؟ﻢ?ﻨﮐ ﻪﺟﻮﺗ lA ﺎkﻧ ﻪﭼ ﻪ5 Bا1A ﻔ?ﻟ یاﺮﺑ ﺮﯾﺎﺗ بﺎﺨﺘﻧا رد :3لاﺳﻮ
دراد ﺮﯾﺎﺗ ﺪbaﺧ رد qﻬﻣ ﺶﻘﻧ Bا1A ﻔ?ﻟ ﻮﯾارد عnﻧ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
دراد یا ەﮋbو ﺖ?ﻤﻫا ﺖ?ﻔ?ﮐ ،Bا1A ﻔ?ﻟ یاﺮﺑ ﺮﯾﺎﺗ بﺎﺨﺘﻧا مﺎQﻨﻫ (ب ﺦﺳﺎ‘
دﻮﺷ ەﺪﻧار نآ یور ﺪzﺎ5 ﻪﮐy3 ﯿﻣز زا
دﺮﮐ ﻪﺟﻮﺗ نآ ﻪ5 ﺪzﺎ5 ﺮﯾﺎﺗ ﺪbaﺧ رد ﻪﮐﺖﺳا یا ﻪﺘﮑﻧ ﻦb1A ﻤﻬﻣ اﻮﻫ رﺎﺸﻓ (ج ﺦﺳﺎ‘
؟ﺪﻨﻨﮐCرﺎÅ ﻪﻧﻮﮕﭼ Bا1A ﻔ?ﻟ رد ﺮﺑﻻﺎ5 ﻞÅد ﺮﺑﻻﺎ5 یﺎﻫرﺪﻨﻠ?ﺳ :4لاﺳﻮ
ﺪﻨﯾآ C رد ﺖﮐﺮﺣ ﻪ5 ﮏ?ﻟورﺪ?ﻫ یو12 ﻧ لﺎﻘﺘﻧا ﻂﺳﻮﺗ ﺮﺑﻻﺎ5 یﺎﻫرﺪﻨﻠ?ﺳ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
ﺪ ﻨ ﺷ ﺎ5 ﺪ ﻨ ﻧا ﻮ ﺗ C ﻂ ﻘ ﻓ ﺎ ﻬ ﻧ آ ﻦ ﯾا ﺮ ﺑﺎ ﻨ ﺑ ، ﺪ ﻧ ﻮ ﺷ C ﺖ zا ﺪ ﻫ ن ﻮ ﯿ ﻣ ﺎ Å ر ﻮ ﺗ ﻮ ﻣ ﻂ ﺳ ﻮ ﺗ ﺎ ﻫ ر ﺪ ﻨ ﻠ ? ﺳ ( ب ﺦ ﺳ ﺎ‘
ﺪ?ﻨﮐﮐﺖﺮﺣ ﺖﺳا ﺖﮐﺮﺣ لﺎﺣ رد نﻮﯿﻣﺎÅ ﻪﮐl3 ﺎﻣز
.ﺪﻨﮐرﺎÅyA ﺳد ﮓﻨﻟ ﮏz ﺪzﺎ5 ﺮﺑﻻﺎ5 یﺎﻫرﺪﻨﻠ?ﺳ ﺖﮐﺮﺣ یاﺮﺑ نﻮﯿﻣﺎÅ ەﺪﻨﻧار (ج ﺦﺳﺎ‘
؟ﺖﺴäﭼ Bا1A ﻔ?ﻟ یاﺮﺑ یﺮﮕzد حﻼﻄﺻا :5لاﺳﻮ
ی ﻻدﻮﻓ ی ورﺮåﺎﺘﺳا( ﻒ ﻟاﺦ ﺳﺎ‘
Bا1A ﻔ?ﻟ (ب ﺦﺳﺎ‘
خaﭼردﻮﻟ(ج ﺦﺳﺎ‘
؟ﺖﺴäﭼ Bا1A ﻔ?ﻟ یور ﻞÅد ﻪﻔ?ﻇو :6لاﺳﻮ
.ﺪﻨﮐC ﺖﻈﻓﺎﺤﻣ مﺎﺴﺟا طﻮﻘﺳزا ار وا و ﺪﻨﮐC ﻞﻤﻋ ەﺪﻨﻧار یاﺮﺑ یاﻪ ﺤ ﻔ ﺻ ناﻮﻨﻋ ﻪ5 ﻞ Åد( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳﺎ‘
ن دﺮﮐﺪﻨﻠ5 نﺎkﻣا و ﺖﺳا Bا1A ﻔ?ﻟ ﺮóرﺎ5 ەزﺎﺳ ﻞÅد (ج ﺦﺳﺎ‘ .دﻮﺷ C ەدﺎﻔﺘﺳا نﻮﯿﻣﺎÅ نﺪﺷ ﻪñﭼ زا ی12 ﮔﻮﻠﺟ و رﺎ5 ﺖ?ﺒìﺗ یاﺮﺑ ﻞÅد زا (ب ﺦﺳﺎ‘
ﮏ?ﻟورﺪ?ﻫ ﻢﺘﺴäﺳ و ﺮﺑﻻﺎ5 رﺪﻨﻠ?ﺳ ،لﺎQﻨﭼ ﻪﮑﺴﻟﺎÅﺪﻨﻧﺎﻣ ô3 ﻠﺘﺨﻣ یاﺰﺟا زا .ﺪﻨﮐC ﻢﻫاﺮﻓ ار ôA ﻓا ﺖﮐﺮﺣ و نﺪﻣآ 3ò2 ﯾﺎ‘ ، 3ò2 ﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﺎﺗ رﺎ5
.ﺖﺳا ەﺪﺷ ﻞ?ﮑﺸõ
؟ﺖﺳا یروü3 ûA ﺮﺑ یﺎﻫ Bا1A ﻔ?ﻟ رد لدﺎﻌﺗ ﻪﻧزو دﺮSﻠﻤﻋ یاﺮﺑ ءﺰﺟ ماﺪﮐ :7لاﺳﻮ
ﺪﻨﮐC 3ò2 ﻣﺎﺗ ار لدﺎﻌﺗ ﻪﻧزو ﺐﻘﻋ رﻮﺤﻣ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
دﻮﺷ C ەدﺎﻔﺘﺳا لدﺎﻌﺗ ﻪﻧزو ناﻮﻨﻋ ﻪ5 °¢ ﺸﮐرﻮﺗﻮﻣ زا (ب ﺦﺳﺎ‘
ﺪﻨﮐ C ﻞ ﻤ ﻋ ل دﺎﻌﺗ ﻪﻧزو ناﻮﻨﻋ ﻪ5 ن ﻮﯿﻣﺎÅ ک ﺮ ﺤ ﻣ ی ﺮﺗﺎ5( ج ﺦﺳﺎ‘
؟ﺖﺴäﻧ Bا1A ﻔ?ﻟ ءﺰﺟ ﺮbز ﮏ?ﻟورﺪ?ﻫ یﺎﻫرﺪﻨﻠ?ﺳزا ﮏz ماﺪﮐ :8لاﺳﻮ
ﺐ äﺷ رﺪﻨﻠ?ﺳ ( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳﺎ‘
ﺮ ﺑ ﻻ 5ﺎ ر ﺪ ﻨ ﻠ ? ﺳ ( ب ﺦ ﺳ ‚ﺎ
°¢ ﻤﺧ ﻪﻧاﻮﺘﺳا (ج ﺦﺳﺎ‘
؟ﺖﺴäﭼ ﺪﻨﮐC لدﺎﻌﺘﻣ ﺎﻫ y3 ﺤﻨﻣ رد ار ﺎﻫ خaﭼ ﺖﻋß ﻪﮐیا ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﻢﺳا :9لاﺳﻮ
ﺪﻨﮐ C ل دﺎﻌﺘﻣار ﺖ ﻋ ß نادﺮ ﮔ ﻪ ﺤ ﻔ ﺻ ( ﻒ ﻟاﺦﺳﺎ‘
ﺪﻨﮐC ﻢﻫاﺮﻓ ار ﺎﻫ y3 ﺤﻨﻣ رد لدﺎﻌﺗ ﻞ?ﺴ®اﺮﻔzد ەﺪﻧد (ب ﺦﺳﺎ‘
ﺪﻨﮐ C ل دﺎﻌﺘﻣارﺎﻫ خa ﭼ ﺖ ﻋ ß ﺶ ﻫﺎÅەﺪﻧد(ج ﺦ ﺳﺎ‘
؟ﺪﻨﮐC اﺪﺟ U?ﻧﺎkﻣ ترﻮﺻ ﻪ5 ار ﺲﮑó12 ﮔو رﻮﺗﻮﻣ ´ﺎkﻄﺻا لﺎﺼﺗا ءﺰﺟ ماﺪﮐ :10لاﺳﻮ
ﻞ?ﺴ®اﺮﻔzد(ﻒﻟاﺦﺳﺎ‘
چﻼÅ(ب ﺦﺳﺎ‘
نادرﺎÅﻔﺖﺷ(جﺦﺳﺎ‘
؟ﺪﻨ∞ﺴﻫ ﺰﻬﺠﻣ ﻞﺻا ماﺪﮐ ﻪ5 Bا1A ﻔ?ﻟ یﺎﻫ کﺮﺑ 1Ø åا :11لاﺳﻮ
ﺪﻨﻨﮐCرﺎÅU?ﻧﺎkﻣ ترﻮﺻ ﻪ5 Bا1A ﻔ?ﻟ یﺎﻫﺰﻣﺮﺗ 1A ﺸäﺑ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
دﻮﺷ C ل1A ﻨﮐﮏ?ﺗﺎﻣﻮﻨﭘ ترﻮﺻ ﻪ5 ﺲ≤وßکﺮﺑ ،دراﻮﻣ ﻦbaﺗ ﺞﯾار رد (ب ﺦﺳﺎ‘
ﺪﻨ∞ﺴﻫ ﮏ?ﻟورﺪ?ﻫ ﻪ5 ﺰﻬﺠﻣ ﺲ≤وß یﺎﻫ کﺮﺑ 1Ø åا لﻮﻤﻌﻣ رﻮﻃ ﻪ5 (ج ﺦﺳﺎ‘
؟دﺮﮐﺖzاﺪﻫ ﺖﺳا ﻦﺷور 3ò2 ﺷﺎﻣ ﻪﮐl3 ﺎﻣز رد ناﻮﺗ C ﻂﻘﻓ ار ﺮbز Bا1A ﻔ?ﻟ ﻪﺳزا ﮏz ماﺪﮐ :12لاﺳﻮ
U?ﻧﺎkﻣ نﺎﻣﺮﻓ ﺎ5 Bا1A ﻔ?ﻟ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
ور ﺶäﭘ خaﭼ Bا1A ﻔ?ﻟ (ب ﺦﺳﺎ‘
ﮏ?ﻟورﺪ?ﻫ نﺎﻣﺮﻓ ﺎ5 Bا1A ﻔ?ﻟ (ج ﺦﺳﺎ‘
؟ﺖﺴäﭼ ﺮﺑﻻﺎ5 رد کﺮﺤﻣ یﺮﺗﺎ5 ﻪﻔ?ﻇو :13لاﺳﻮ
.دﻮﺷ C ەدﺎﻔﺘﺳا ﻞÅد و ﺮﺑﻻﺎ5 ﻞÅد ندﺮﮐلدﺎﻌﺘﻣ یاﺮﺑ ﻂﻘﻓ کﺮﺤﻣ ی ﺮ ﺗ5ﺎ ( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳ ‚ﺎ
.دراد ەﺪﻬﻋ ﺮﺑ ار ﺮﺑﻻﺎ5 U?ﻟورﺪ?ﻫ یﺎﻫدﺮSﻠﻤﻋ ل1A ﻨﮐ ﻪﻔ?ﻇو °¢ ﺸﮐیﺮﺗﺎ5 (ب ﺦﺳﺎ‘
یﺎﻫ ﻢﺘﺴäﺳ ندروآرد ﺖﮐﺮﺣ ﻪ5 و رﻮﺗﻮﻣ 3òA ﺧاﺪﻧا رﺎÅ ﻪ5 یاﺮﺑ ار Ub1A Sﻟا یژﺮﻧا و ﺖﺳا ûA ﺮﺑ Bا1A ﻔ?ﻟ یروü3 ءﺰﺟ کﺮﺤﻣ یﺮﺗﺎ5 (ج ﺦﺳﺎ‘
.ﺖﺳا نﻮﯿﻣﺎÅ یراﺪzﺎ‘ زا نﺎﻨﯿﻤﻃا یاﺮﺑ لدﺎﻌﺗ ﻪﻧزو زا °¢ ﺨ5 ﺐﻠﻏا .ﺪﻨﮐC 3ò2 ﻣﺎﺗ ﮏ?ﻟورﺪﻫ?
؟ﺖﻓﺮﮔﺮﻈﻧ رد ﺪzﺎ5 ار lA ﺎkﻧ ﻪﭼ Bا1A ﻔ?ﻟ یور ﻢﺋﺎﻤﺿزا ەدﺎﻔﺘﺳا رد :14لاﺳﻮ
ی ﺮ ó ر ﺎ5 ﺖ ? ﻓ ﺮ ﻇ ﺮ ﺑ ﺪ ﻧا ﻮ ﺗ C ﺎﻫ ﻪﻤ?ﻤﺿزا ەدﺎﻔﺘﺳا (ب ﺦﺳﺎ‘ .دﻮﺷ لدﺎﻌﺘﻣ 1A ﻬﺑ ﺎﻫرﺎ5 نزو ﺎﺗ ﺪﻨﺷﺎ5 3ò2 ﮕﻨﺳ نﺎkﻣا ﺪﺣ ﺎﺗ ﺪzﺎ5 ﻢﺋﺎﻤﺿ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
و ﺮﺑﻻﺎ5
.دﻮﺷ مﺎﺠﻧا ﻂzاߢ ﺪﺟاو ﻞﻨﺳﺮﭘ ﺎz ەﺪﻧزﺎﺳ ترﻮﺸﻣ ﺎ5 ﺪzﺎ5 ﻂﻘﻓ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ
.ﺪﺷﺎ5 نﺎﺴﮑz دﺎﻌ5ا یاراد ﻪﮐl3 ﺎﻣز ﺎﺗ دﺮﮐ ەدﺎﻔﺘﺳا Bا1A ﻔ?ﻟ ﺮﻫ رد ﺖzدوﺪﺤﻣ نوﺪ5 ناﻮﺗ C ار ﻢﺋﺎﻤﺿ (ج ﺦﺳﺎ‘
مﺎ ﺠﻧا ەﺪﻧزﺎﺳ ترﻮﺸﻣ ﺎ5 ﻂﻘﻓ ﺪzﺎ5 ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ و دراﺬﮕ5 12 ﺛﺄﺗ Bا1A ﻔ?ﻟ یﺮﺑﻻﺎ5 ﺖ?ﻓﺮﻇ ﺮﺑ ﺪﻧاﻮﺗ C ﺎﻫ ﻪﻤ?ﻤﺿزا ەدﺎﻔﺘﺳا (ب ﺦﺳﺎ‘ :ﺢﯿﺤﺻ ﺦﺳﺎ‘
زا ﻞ ºﻗ ﻪﮐﺖﺳا ﻢﻬﻣ .ﺪﻨﻫد ﺶﻫﺎÅ ار یﺮﺑﻻﺎ5 ﺖ?ﻓﺮﻇ ﻪﺠ?∞ﻧ رد و ﺪﻧراﺬﮕ5 12 ﺛﺄﺗ Bا1A ﻔ?ﻟ یراﺪzﺎ‘ و ﻞﻘﺛ ﺰﮐﺮﻣ ،نزو ﺮﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺗ C ﺎﻫ ﻪﻤ?ﻤﺿ .دﻮﺷ
.ﺪ?ﻨﮐøرﺮﺑ ار ﺮﺑﻻﺎ5 ﺖ?ﻓﺮﻇ و ﺪ?ﻨﮐترﻮﺸﻣ ﺺﺼﺨﺘﻣ ﻞﻨﺳﺮﭘ ﺎz ەﺪﻧزﺎﺳ ﺎ5 yΩ ﻧﺎﺟ مزاﻮﻟ زا ەدﺎﻔﺘﺳا
؟دﻮﺷ C دراو رﺎ5 ﺮﺑ l¡ ﺎﻫو12 ﻧ ﻪﭼ Bا1A ﻔ?ﻟ 3òA ﻓﺮﮔ1A ﯿﻠﺴåا و 3òA ﻓﺮﮔکﺮﺑ ،نﺪ?ﭽ?ﭘ مﺎQﻨﻫ رد :15لاﺳﻮ
.دﻮﺷ C دراو رﺎ5 ﺮﺑ ﺰﮐﺮﻣ زا ﺰbaﮔیو12 ﻧ ،ل 3òA ﻓﺮﮔ1A ﯿﻠﺴåا و 3òA ﻓﺮﮔکﺮﺑ مﺎQﻨﻫ ،نﺪ?ﭽ?ﭘ مﺎQﻨﻫ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
.ﺪﻨﻨﮐC ﻞﻤﻋ Bﺎkﻄﺻا ﻞ?ﻟد ﻪ5 ﺎﻫو12 ﻧ
.دﻮﺷ qﻧ دراو رﺎ5 ﺮﺑ l¡ و12 ﻧ ﭻﯿﻫ 3òA ﻓﺮﮔ1A ﯿﻠﺴåا و 3òA ﻓﺮﮔکﺮﺑ ،نﺪ?ﭽ?ﭘ مﺎQﻨﻫ (ب ﺦﺳﺎ‘
.دﻮﺷ C ﺖ?ﺒìﺗ ﻞÅد ﻂﺳﻮﺗ ﻪﮐرﻮﻄﻧﺎﻤﻫ
.دﻮﺷ C دراو 3òA ﻓﺮﮔ1A ﯿﻠﺴåا و 3òA ﻓﺮﮔکﺮﺑ مﺎQﻨﻫ ،رﺎ5 ﺮﺑ ﺰﮐﺮﻣ زا ﺰbaﮔیو12 ﻧ ،نﺪ?ﭽ?ﭘ مﺎQﻨﻫ (ج ﺦﺳﺎ‘
Cﺮﺟ ø13 ﯾا زا ø¢ ﺎﻧ یﺎﻫو12 ﻧ
مﺮﺟ ø13 ﯾا ﻖbaﻃ زا ﺎﻫو12 ﻧ ، 3òA ﻓﺮﮔ1A ﯿﻠﺴåا و 3òA ﻓﺮﮔکﺮﺑ مﺎQﻨﻫ ،دﻮﺷ C دراو رﺎ5 ﺮﺑ ﺰﮐﺮﻣ زا ﺰbaﮔیو12 ﻧ ،نﺪ?ﭽ?ﭘ مﺎQﻨﻫ (ج ﺦﺳﺎ‘ :ﺢﯿﺤﺻ ﺦﺳﺎ‘
دراو l¡ ﺎﻫو12 ﻧ ، 3òA ﻓﺮﮔ1A ﯿﻠﺴåا و 3òA ﻓﺮﮔکﺮﺑ مﺎQﻨﻫ .دﻮﺷ C ەﺪﻧار ﻪﺷﻮﮔنو12 ﺑ ﻪ5 ﺰﮐﺮﻣ زا ﺰbaﮔیو12 ﻧ ﻂﺳﻮﺗ رﺎ5 ،نﺪ?ﭽ?ﭘ مﺎQﻨﻫ .ﺪﻧﻮﺷ C دراو
رﺎ5 l¡ ﺎﺠ5ﺎﺟ ﺎz نﺪﺷ ﻪñﭼ زا ی12 ﮔﻮﻠﺟ یاﺮﺑ Bا1A ﻔ?ﻟ ƒ≈ ﺪﻨﻧار مﺎQﻨﻫ ﺎﻫو12 ﻧ ﻦﯾا 3òA ﻓﺮﮔﺮﻈﻧ رد .ﺖﺳا رﺎ5 Cﺮﺟ ø13 ﯾا زا ø¢ ﺎﻧ ﻪﮐﺪﻧﻮﺷ C ﻞﻤﻋ
.ﺖﺳا ﻢﻬﻣ رﺎ?ﺴ∆
ﺖﺴäﻧ Bا1A ﻔ?ﻟ ءﺰﺟ لدﺎﻌﺗ ﻪﻧزو (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘ ؟ﺖﺴäﻧ Bا1A ﻔ?ﻟ ءﺰﺟ ﺮbز یاﺰﺟا زا ﮏz ماﺪﮐ :16لاﺳﻮ
ﺖﺴäﻧ Bا1A ﻔ?ﻟ ءﺰﺟ ﺞﻨﺳ ﺖﻋﺎﺳ (ب ﺦﺳﺎ‘
ﺖﺴäﻧ Bا1A ﻔ?ﻟ زا l« ﺰﺟ ﺖﮐﺮﺣ ەﺪﻨﻨﮐدوﺪﺤﻣ (ج ﺦﺳﺎ‘
ﺶﺧﺮﭼ ەدوﺪﺤﻣ ﻪﮐﺖﺳا یا ﻪﻠ?ﺳو °¢ ﺧﺮﭼ ەﺪﻨﻨﮐدوﺪﺤﻣ .ﺖﺴäﻧ ﺮﺑﻻﺎ5 نﻮﯿﻣﺎÅزا l« ﺰﺟ نﺎﺳﻮﻧ ەﺪﻨﻨﮐدوﺪﺤﻣ (ج ﺦﺳﺎ‘ :ﺢﯿﺤﺻ ﺦﺳﺎ‘
zﮏیاﺰﺟاﻊﻗاوردﺞﻨﺳﻋﺖﺎﺳوﺞﻨﺳ ﻪﻧزو ﺮﮕzد فﺮﻃ زا .ﺖﺴäﻧ ﺮﺑﻻﺎ5 نﻮﯿﻣﺎÅزا °¢ ﺨ5 ﺎﻣا ،ﺪﻨﮐC دوﺪﺤﻣ ار ﻪ5ﺎﺸﻣ یﺎﻫ 3ò2 ﺷﺎﻣ ﺎz ﺎﻫ ﻞ?ﻘﺛﺮﺟ
.ﺪﻨ∞ﺴﻫ Bا1A ﻔ?ﻟ
؟دراد yA ﻣﻼﻋ ﻪﭼ ﻢbaﻓ نوﺪ5 کﻮﻠ5 اﺮﻃ :17لاﺳﻮ
.دﺮﮐﻢ?ﻈﻨﺗ U?ﻟ و ر ﺪ ? ﻫ ت ر ﻮ ﺻ ﻪ 5 ن ا ﻮ ﺗ C ار ﺎ ﻫ ﮏ ﺧ ﺎ ﺷ ( ب ﺦ ﺳ ﺎ‘ ﺪ ﻨ ∞ ﺴ ﻫ ﻞ ﺼ ﺘ ﻣ ﺮ ﮕ z ﺪ ﮑ z ﻪ 5 ﻞ ﻣ ﺎ Å ک ﻮ ﻠ5 ﮏ z ر د ﻮ ﯾار د ی ا ﺰ ﺟ ا م ﺎ ﻤ ﺗ ( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳ ﺎ‘
دﻮﺷ C 3ò2 ﻣﺎﺗ ƒﻮﻠ5 یﺮﺗﺎ5 ﮏz ﻖbaﻃ زا یژﺮﻧا (ج ﺦﺳﺎ‘
کﻮﻠ5 ﮏz رد ﺎﻫرﻮﺤﻣ و ﺲﮑó12 ﮔ ،رﻮﺗﻮﻣ ﺪﻨﻧﺎﻣ کﺮﺤﻣ یاﺰﺟا مﺎﻤﺗ ﻪﮐﺖﺳا ﻦﯾا ﻢbaﻓ نوﺪ5 کﻮﻠ5 اﺮﻃ ﺰﯾﺎﻤﺘﻣ ƒ≈ ﮋbو (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘ :ﺢﯿﺤﺻ ﺦﺳﺎ‘
ﮏ z ر د ا ﺰ ﺟ ا ﻪ ﻤ ﻫ ا ﺮ b ز ، ﺖ ﺳ ا ە ﺪ ﺷ ف ﺬ ﺣ ﺎ ﺠ ﻨ ﯾا ر د ﻞ ﻘ ﺘ ﺴ ﻣ ءﺰﺟ ﮏz ناﻮﻨﻋ ﻪ5 بﺎﻗ ،ﺖﺧﺎﺳ یﺎﻫ شور ﺮﯾﺎﺳ فﻼﺧﺮﺑ .ﺪﻧﻮﺷ C ﻞﺼﺘﻣ ﺮﮕzﺪﮑz ﻪ5
.ﺪﻧا ەﺪﺷ ﺐ?ﮐﺮﺗ کﻮﻠ5
ﺖﺳا ﮏ?ﻟورﺪ?ﻫ راﺪﻣ زا °¢ ﺨ5 ﺲSﻠóود ﻞÅد (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘ ؟ﺖﺳا ءﺰﺟ ماﺪﮐ ﻪ5 ﻖﻠﻌﺘﻣ ور ﺶäﭘ Bا1A ﻔ?ﻟ ﮏ?ﻟورﺪ?ﻫ راﺪﻣ :18لاﺳﻮ
ﺪﻨ∞ﺴﻫ ﮏ?ﻟورﺪ?ﻫ راﺪﻣ زا °¢ ﺨ5 ﺎﻫ ﮏﺧﺎﺷ (ب ﺦﺳﺎ‘
ﺖ ﺳ ا ﮏ ?ﻟو ر ﺪ ? ﻫ را ﺪ ﻣ ر د q ﻬ ﻣ ءﺰﺟ یرﻮﺤﻣ l3 ﻮﺘﺴäﭘ ﭗﻤ‘ (ج ﺦﺳﺎ‘
و ﺪﻧﺎﺳر C ﮏ?ﻟورﺪ?ﻫ ﻢﺘﺴäﺳ ﻪ5 ار رﺎﺸﻓ ﻪﮐﺖﺳا Bاﺮﺗ ﺖﻔ?ﻟ رد ﻢﻬﻣ ﮏ?ﻟورﺪ?ﻫ ﭗﻤ‘ ﮏz یرﻮﺤﻣ l3 ﻮﺘﺴäﭘ ﭗﻤ‘ (ج ﺦﺳﺎ‘ :ﺢﯿﺤﺻ ﺦﺳﺎ‘
.ﺪﻨﻨﮐﻞﻤﺣ و ەدﺮﮐﺪﻨﻠ5 ار 3ò2 ﮕﻨﺳ یﺎﻫرﺎ5 ﺪzﺎ5 ﺎﻫ Bا1A ﻔ?ﻟ اﺮbز ﺖﺳا ﻢﻬﻣ رﺎ?ﺴ∆ دﺎﻤﺘﻋا ﻞ5ﺎﻗ و ﺪﻨﻤﺗرﺪﻗ ﭗﻤ‘ ﮏz .ﺪﻨﮐC ل1A ﻨﮐ ار ﻒﻠﺘﺨﻣ تﺎÅﺮﺣ
فŒﻣ ﺶﻫﺎÅو نﺎbaﺟ ﻢ?ﻈﻨﺗ یاﺮﺑ 12 ﻐﺘﻣ l¡ ﺎﺠ5ﺎﺟ ﭗﻤ‘ ﮏz ناﻮﻨﻋ ﻪ5 ﺪﻧاﻮﺗ C و ﺪﻫد C ﻪﺋارا ار l¡ ﻻﺎ5 رﺎﺸﻓ و نﺎbaﺟ یرﻮﺤﻣ l3 ﻮﺘﺴäﭘ ﭗﻤ‘
.دﻮﺷ ەدﺎﻔﺘﺳا ﺖﺧﻮﺳ
ەﺪﺷ یراﺬﮔرﺎ5 رﺎ5 ،ﺪﺷﺎ5 1A ﺸäﺑ رﺎ5 ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﭼ ﺮﻫ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘ ؟د12 ﮔCراﺮﻗ رﺎ5 ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ 12 ﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﻪﻧﻮﮕﭼ نﻮﯿﻣﺎÅﺖ?ﻓﺮﻇ :19لاﺳﻮ
ﺪﺷﺎ5 1A ﮑºﺳ ﺪzﺎ5
ﺪﺷﺎ5 1A ﮔرﺰﺑ ﺪzﺎ5 ەﺪﺷ یراﺬﮔرﺎ5 رﺎ5 ،ﺪﺷﺎ5 1A ﮔرﺰﺑ رﺎ5 ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﭼﺮﻫ (ب ﺦﺳﺎ‘
ﺪﺷﺎ5 1A ﻤÅﺪzﺎ5 ەﺪﺷ یراﺬﮔرﺎ5 رﺎ5 ،ﺪﺷﺎ5 1A ﻤÅرﺎ5 ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﭼ ﺮﻫ (ج ﺦﺳﺎ‘
ار نﻮﯿﻣﺎÅیﻮﻠﺟ رﻮﺤﻣ زا رﺎ5 ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ ،رﺎ5 ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺪﺷﺎ5 1A ﮑºﺳ ﺪzﺎ5 ەﺪﺷ یراﺬﮔرﺎ5 رﺎ5 ،ﺪﺷﺎ5 1A ﺸäﺑ رﺎ5 ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﭼ ﺮﻫ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
C ﻊــــbزﻮﺗ یﺮﺗ گرﺰﺑ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد نزو اﺮbز ،دﻮﺷ Cﺮﺗراﺪzﺎ’ﺎﻧ 3ò2 ﮕﻨﺳ یﺎﻫرﺎ5 3òA ﺷادﺮﺑ مﺎQﻨﻫ نﻮﯿﻣﺎÅ ،ﺪﺷﺎ5 1A ﺸäﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﭼﺮﻫ .ﺪﻨﮐC ﻒ?ﺻﻮﺗ
نﺎﻨﯿﻤﻃا نﻮﯿﻣﺎÅیراﺪzﺎ‘ زا ﺎﺗ ﺪﺷﺎ5 1A ﮑºﺳ ﺪzﺎ5 ەﺪﺷ ی12 ﮔرﺎ5 رﺎ5 ،رﺎ5 ﺰﮐﺮﻣ 1A ﺸäﺑ ﻞﺻاﻮﻓ ﺎ5 ،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ .ﺖﺳا ﺮﺗرود ﻮﻠﺟ رﻮﺤﻣ زا ﻞﻘﺛ ﺰﮐﺮﻣ و دﻮﺷ
.دﻮﺷ ﻞﺻﺎﺣ
مﺮﮔبآ ﺎ5 ﻪﻠﺻﺎﻓﻼ5 (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘ ؟دﺮﮐﺪzﺎ5 ﻪﭼ ﻻﺎﺣ .ﺖﺳا 3ò2 ﯾﺎ‘ رﺎ?ﺴ∆ بآ ﺢﻄﺳ و ﺖﺳا داﺮﮕ?∞ﻧﺎﺳ ﻪﺟرد 80 دوﺪﺣ ەﺪﻨﻨﮐدßبآ :20لاﺳﻮ
ﺦﺳﺎ‘ .ﺪ5ﺎz ﺶﻫﺎÅ ﻪﻠﺻﺎﻓﻼ5 رﻮﺗﺎzدار تراﺮﺣ ﻪﺟرد ﺎﺗ ﺪ?ﻨﮐﺮﭘ دßبآ ﺎ5 ﻪﻠﺻﺎﻓﻼ5 (ب ﺦﺳﺎ‘ .دﻮﺸ® دﺎﺠzا رﻮﺗﻮﻣ کﻮﻠ5 رد °¢ ﺸﮐﭻﯿﻫ ﺎﺗ ﺪ?ﻨﮐﺮﭘ
ﺪ?ﻨﮐ ﻪﻓﺎﺿا بآ ﺲ—ﺳ و دﻮﺷ دß 3ò2 ﺷﺎﻣ ﺎﺗ ﺪ?ﻨﮐ1Ω ﺻ (ج
2ولدﺎﻣ
؟ﺪﻧز C ﻪﻗﺮﺟ دﻮﺧ ﻪ5 اﻮﻫ و ﺖﺧﻮﺳ طﻮﻠﺨﻣ ﺮﺛا رد رﻮﺗﻮﻣ ﻪﺳ ﻦﯾا زا ﮏz ماﺪﮐ :21لاﺳﻮ
ﺪﻨﮐ یزﻮﺳدﻮﺧ ﺪﻧاﻮﺗ C ط ﻮﻠﺨﻣﺮﺛارد LPGرﻮﺗﻮﻣ(ﻒﻟاﺦﺳﺎ‘
ﺪﺘﻓا C قﺎﻔﺗا y3 b 313 ﺑ رﻮﺗﻮﻣ رد ﻂﻘﻓ یزﻮﺳدﻮﺧ (ب ﺦﺳﺎ‘
ﺖ ﺳ ا ف و ﺮ ﻌ ﻣ ی ز ﻮ ﺳ د ﻮ ﺧ ﻪ5اﻮ ﻫ و ﺖ ﺧ ﻮ ﺳ ط ﻮ ﻠ ﺨ ﻣ ﻞ ?ﻟد ﻪ5 ل ﺰ ﯾد ر ﻮ ﺗﻮ ﻣ ( ج ﺦ ﺳ ﺎ‘
ﻗﻪ ﺮﺟ ﻪ5 اﻮﻫ و ﺖﺧﻮﺳ طﻮﻠﺨﻣ قا1A ﺣا یاﺮﺑ اﺮbز ،دﻮﺷ C ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ q’اﺮﺗ قا1A ﺣا ناﻮﻨﻋ ﻪ5 ﻻﺎ5 ﻢ’اﺮﺗ رﺎﺸﻓ ﻞ?ﻟد ﻪ5 لﺰﯾد رﻮﺗﻮﻣ :ج ﺢﯿﺤﺻ ﺦﺳﺎ‘
.ﺪﻧراد زﺎ?ﻧ (ب باﻮﺟ) ﻊﻤﺷ ﻪ5 y3 b 313 ﺑ یﺎﻫرﻮﺗﻮﻣ و (ﻒﻟا باﻮﺟ) قا1A ﺣا ﻪﻠﻌﺷ ﻪ5 LPG یﺎﻫرﻮﺗﻮﻣ ،ﻞ5ﺎﻘﻣ رد .دراﺪﻧ زﺎ?ﻧ قا1A ﺣا
: Frage 22
?Was sind wichtige Bestandteile der Hubeinrichtung eines Gabelstaplers und was ist dabei zu beachten
Antwort a) Wichtige Bestandteile der Hubeinrichtung sind der Hubmast, der Gabelträger und der
Hydraulikzylinder. Es ist wichtig, die maximale Tragfähigkeit des Staplers nicht zu überschreiten und die
.Last sicher aufzunehmen
Antwort b) Der Motor und die Lenkung sind wichtige Bestandteile des Staplers, aber nicht direkt der
.Hubeinrichtung. Es ist jedoch wichtig, den Stapler vor dem Einsatz auf technische Mängel zu überprüfen
Antwort c) Die Bremsen und die Lichtanlage sind wichtige Bestandteile des Staplers, aber nicht direkt der
Hubeinrichtung. Es ist jedoch wichtig, den Stapler vor dem Einsatz auf ordnungsgemäße Funktion zu
.überprüfen und bei Bedarf reparieren zu lassen
Richtige Antwort: Antwort a) Wichtige Bestandteile der Hubeinrichtung sind der Hubmast, der Gabelträger
und der Hydraulikzylinder. Es ist wichtig, die maximale Tragfähigkeit des Staplers nicht zu überschreiten
.und die Last sicher aufzunehmen
ﺲSﻠñbaﺗ ﻞÅد (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘ ؟دﻮﺷ C ەﺪ?ﻣﺎﻧ [ ﺖﺳا ەﺪﺷ ﻞ?ﮑﺸõ l3 و12 ﺑ و ◊ﺳ و ÷ﺧاد ﻞÅد زا ﻪﮐ÷Åد :23لاﺳﻮ
ﻪﻧﺎÿود ﻞ Åد( ب ﺦ ﺳﺎ‘
ﻞÅدﻪﻧاﺪﮑz(ج ﺦﺳﺎ‘
ﻦbaﺗ لواﺪﺘﻣ زا Uz ﻦﯾا .دﻮﺷ C ەﺪ?ﻣﺎﻧ ﻪﻧﺎÿ ﻪﺳ ﻞÅد ،ﺖﺳا ەﺪﺷ ﻞ?ﮑﺸõ l3 و12 ﺑ و l3 ﺎ?ﻣ ،÷ﺧاد ﻞÅد زا ﻪﮐ÷Åد (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘ :ﺢﯿﺤﺻ ﺦﺳﺎ‘
.ﺪﻫد C ﺶŸاﺰﻓا ار ﺮﺑﻻﺎ5 عﺎﻔﺗرا و ﺖ?ﻓﺮﻇ ،یا ﻪﻠﺣﺮﻣ ود ﺎz یا ﻪﻠﺣﺮﻣ ﮏﺗ یﺎﻫ ﻞÅد ﺎ5 ﻪﺴŸﺎﻘﻣ رد و ﺖﺳا ﺎﻫ Bا1A ﻔ?ﻟ رد ﻞÅد یﺎﻫ یﺪﻨóaﮑ?ﭘ
ﻞÅد l¡ ﺎﺠ5ﺎﺟ یاﺮﺑ ﻞﻣﺎﻋ مﺮﻫا زا 12 ﻏ یا ﻪﺘﺸ⁄ یاراد :24لاﺳﻮ
؟دراد دﻮﺟو یﺮﮕzد ﮏ?ﻟورﺪ?ﻫ ل1A ﻨﮐ مﺮﻫا ﺎzآ
.دراد دﻮﺟو ﺐﻘﻋ و ﻮﻠﺟ ، 3ò2 ﯾﺎ‘ ،ﻻﺎ5 ﻪ5 ﻞÅد ﺖﮐﺮﺣ یاﺮﺑ ﻞﻣﺎﻋ مﺮﻫا ﮏz ﻂﻘﻓ ،12 ﺧ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
.دراد دﻮﺟو ﻪﺘﺴﻫآ و ﻊــــbß ƒ≈ ﺪﻨﻧار یاﺮﺑ û3 ﺎﺿا مﺮﻫا ﮏz ،ﻪﻠ5 (ب ﺦﺳﺎ‘
یاراد ًﻻﻮﻤﻌﻣ ﺎﻫBا1A ﻔ?ﻟ ،ﻞÅد lA ﺎ?ﻠﻤﻋ مﺮﻫا ﺮﺑ ەوﻼﻋ .دراد دﻮﺟو €ﺎﻤﺘﺣا یﺎﻫ ﺖﺳﻮﯿﭘ دﺮSﻠﻤﻋ یاﺮﺑ û3 ﺎﺿا یﺎﻫ مﺮﻫا ،ﻪﻠ5 (ج ﺢﯿﺤﺻ ﺦﺳﺎ‘
.ﺪﻨ∞ﺴﻫ ە12 ﮔتﻻﺎﺼﺗا ﺎz ﺎﻫﻞ?ﺑ ،لﺎQﻨﭼ ﺪﻧﻮﺴ⁄ ﺪﻨﻧﺎﻣ l¡ ﺎﻫﻪﻤ?ﻤﺿ ل1A ﻨﮐیاﺮﺑ û3 ﺎﺿا ﮏ?ﻟورﺪ?ﻫ lA ﺎ?ﻠﻤﻋ یﺎمﻫﻫﺮا
؟ رداد زﺎ?ﻧ ی اەزاﺪﻧا ﻪ ﭼ ر د رداﺪﻧﺎﺘ ﺳ ارﺎ5 ﺰ ﮐﺮ ﻣ ﻠﻪ ﺻ ﺎﻓ ﻪ5 ﻦ ﺗ 5 زا 1A ﻤÅرﺎ5 ﺖ?ﻓﺮﻇ ﺎ5 Bا1A ﻔ?ﻟ ﮏz :25لاﺳﻮ
1A ﻣ ÷?ﻣ 600ەﺪﺷدراﺪﻧﺎﺘﺳارﺎ5ﺰﮐﺮﻣﻪﻠﺻﺎﻓ(ﻟﻒ اﺦﺳﺎ‘
1A ﻣ ÷?ﻣ 500رداﺪﻧﺎﺘ ﺳ ارﺎ5 ﺰ ﮐﺮ ﻣ ﻠﻪ ﺻ ﺎﻓ ( ب ﺦ ﺳ ﺎ‘
1A ﻣ ÷?ﻣ 700رداﺪﻧﺎﺘ ﺳ ارﺎ5 ﺰ ﮐﺮ ﻣ ﻠﻪ ﺻ ﺎﻓ ( ج ﺦ ﺳ ﺎ‘
DIN دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﻖﺒﻃ1A ﻣ ÷?ﻣ 500 ەﺪﺷ دراﺪﻧﺎﺘﺳا رﺎ5 ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ ًﻻﻮﻤﻌﻣ ،ﻦﺗ 5 زا 1A ﻤÅرﺎ5 ﺖ?ﻓﺮﻇ ﺎ5 یﺎﻫ Bا1A ﻔ?ﻟ یاﺮﺑ (ب ﺢﯿﺤﺻ ﺦﺳﺎ‘
ﻢﻬﻣ رﺎ?ﺴ∆ رﺎÅ 3ò2 ﺣ رد نﻮﯿﻣﺎÅیراﺪzﺎ‘ یاﺮﺑ و دﻮﺷ ﻞﻤﺣ ﺖﺳا راﺮﻗ ﻪﮐﺖﺳا یرﺎ5 ﻞﻘﺛ ﺰﮐﺮﻣ ﻪ5 طﻮóaﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻦﯾا .دﻮﺷ C لﺎﻤﻋا ISO 5053
.ﺖﺳا
؟ﺪﻨ∞ﻫﺴ ﻞﺼﺘﻣ ءﺰﺟ ماﺪﮐ ﻪ5 ﺎﻫ ﮏﺧﺎﺷ :26لاﺳﻮ
ﺪ ﻨ∞ ﺴ ﻫ ﻞ ﺼ ﺘ ﻣ ل Qﺎﻨ ﭼ ﻪ ﮑ ﺴ ﻟﺎÅ ﻪ 5ﺎ ﻫ ل Qﺎﻨ ﭼ ( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳ ﺎ‘
.ﺪﻧﻮﺷ C ﻞﺼﺘﻣ لدﺎﻌﺗ ﻪﻧزو ﻪ5 ﺎﻫ ﮏﺧﺎﺷ (ج ﺦﺳﺎ‘ ﺪﻧﻮﺷ C ﻞﻤﺣ رﺎ5 ﺮﮕﻨﻟ ەﺪﻨﻨﮐدوﺪﺤﻣ ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﮏﺧﺎﺷ (ب ﺦﺳﺎ‘
و ﺖﺳا ﺮﺑﻻﺎ5 ەﺎQﺘﺳد زا qﻬﻣ ﺶﺨ5 لﺎQﻨﭼ ﻪﮑﺴﻟﺎÅ .ﺪﻧﻮﺷ C ﻞﺼﺘﻣ لﺎQﻨﭼ ﻪﮑﺴﻟﺎÅ ﻪ5 لﺎQﻨﭼ یﺎﻫ بﻼﻗ :ﺖﺳا ﻒ ﻟا ﺦ ﺳﺎ‘ ﺢﯿ ﺤ ﺻ ﺦ ﺳﺎ‘
.ﺪﻧ12 ﮔC ار رﺎ5 دﻮﺧ ﻪónﻧ ﻪ5 ﻪﮐﺪﻨﮐC ﻞﻤﺣ ار ﺎﻫ ﮏﺧﺎﺷ
؟رﻮﻄﭼ Cﻮﻤﻋ یﺎﻫ نﺎkﻣ و ﺖﮐߢ ﻞﺤﻣ رد Bا1A ﻔ?ﻟ یﺎﻫ ﺮﯾﺎﺗ :27لاﺳﻮ
؟دﻮﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔﺮﻈﻧ رد (ە12 ﻏ و جآ ﻖﻤﻋ)
.ﺪﻨﺷﺎ5 ﻪﺘﺷاد Cﻮﻤﻋ یﺎﻫ نﺎkﻣ رد 1A ﻣ ÷?ﻣ 1.6 ج آ ﻖ ﻤ ﻋ ﻞ ﻗ ا ﺪ ﺣ ﺪ zﺎ5 ﺎ ﻫ ﺮ ﯾﺎﺗ(ﻒﻟاﺦﺳﺎ‘
.دراد دﻮﺟو یرﻮﺗﻮﻣ ﻪ?ﻠﻘﻧ ﻞzﺎﺳو ﺮﯾﺎﺳ درﻮﻣ رد ﻪﮐرﻮﻄﻧﺎﻤﻫ
دراﺪﻧ دﻮﺟو‚ﺎﺧ ﻂzاߢ Bا1A ﻔ?ﻟ ﺮﯾﺎﺗ یاﺮﺑ (ب ﺦﺳﺎ‘
.ﺪﻧﻮﺷ C ەدﺎﻔﺘﺳا ﺖﮐߢ ﻞﺤﻣ رد ﻂﻘﻓ ﺎﻬﻧآ اﺮbز
ﺪ ﺎz5 ﺎ ﻫ ﺮ ﺎﯾﺗ ، C ﻮ ﻤ ﻋ ی ﺎ ﻫ نﺎkﻣ رد Bا1A ﻔ?ﻟ زا ەدﺎﻔﺘﺳا مﺎQﻨﻫ (ج ﺦﺳﺎ‘
ﺮﻈﻧ زا ﺐﺗﺮﻣ رﻮﻃ ﻪ5 ﺪzﺎ5 ﺎﻫ ﺮﯾﺎﺗ .ﺪ?ﻨﮐ ەدروآﺮﺑ ار رﺎ5 ﺖ?ﻓﺮﻇ و جآ ەﺪﺷ 3ò2 ﯿﻌﺗ ﻖﻤﻋ ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﻠﻤﺟ زا(، STVO) ی ا ە د ﺎ ﺟ ﮏ ? ﻓاﺮ ﺗ ن ﻮ ﻧﺎ ﻗ ت ﺎ ﻣ اﺰ ﻟا
.ﺪﻧﻮﺷ øرﺮﺑ ﺖﮐߢ ﻪﻃﻮﺤﻣ رد ƒ≈ دﻮﺳﺮﻓ و ﺐäﺳآ
و ج آ ﻖ ﻤ ﻋ ﺪ zﺎ5 ﻦ ﯾا ﺮ ﺑﺎ ﻨ ﺑ و ﺪ ﻨ ﺷ ﺎ5 ﻪ ﺘ ﺷ ا د ار ی ا ە د ﺎ ﺟ ﮏ ? ﻓ ا ﺮ ﺗ ت ار ﺮ ﻘ ﻣ ت ﺎ ﻣ ا ﺰ ﻟ ا ﺪzﺎ5 Cﻮﻤﻋ ﻖﻃﺎﻨﻣ رد Bا1A ﻔ?ﻟ یﺎﻫ ﺮﯾﺎﺗ اﺮbز ،(ﺖﺳا ج ﺢﯿﺤﺻ ﺦﺳﺎ‘
(ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘ .ﺪﻧﻮﺷ øرﺮﺑ ﺖﮐߢ ﻪﻃﻮﺤﻣ رد ƒ≈ دﻮﺳﺮﻓ و ﺐäﺳآ ﺮﻈﻧ زا ﺐﺗﺮﻣ رﻮﻃ ﻪ5 ﺪzﺎ5 3ò2 ﻨﭽﻤﻫ ﺎﻫ ﺮﯾﺎﺗ .ﺪﻨﺷﺎ5 ﻪﺘﺷاد û3 ﺎÅرﺎ5 ﺖ?ﻓﺮﻇ
ﺖﺳردﺎﻧ 312 ﻧ (ب ﺦﺳﺎ‘ .ﺖﺳا 1A ﻣ ÷?ﻣ 1.6 زا 1A ﺸäﺑ ًﻻﻮﻤﻌﻣ Cﻮﻤﻋ حnﻄﺳ رد ﺎﻫﺮﯾﺎﺗ یاﺮﺑ ەﺪﺷ 3ò2 ﯿﻌﺗ جآ ﻖﻤﻋ ﻞﻗاﺪﺣ اﺮbز ،ﺖﺳا ﺖﺳردﺎﻧ
.دﻮﺷ C لﺎﻤﻋا STVO تﺎﻣاﺰﻟا ﺲ—ﺳ و دﺮﮐ ەدﺎﻔﺘﺳا 312 ﻧ Cﻮﻤﻋ یﺎﻫ نﺎkﻣ رد Bا1A ﻔ?ﻟ زا ناﻮﺗ Cصﺎﺧ ﻂzاߢ ﺖﺤﺗ اﺮbز ،ﺖﺳا
Frage 28: Wie groß ist eine Europalette?
Antwort a) 1200 x 800 x 144 mm
Antwort b) 1000 x 800 x 144 mm
Antwort c) 1200 x 900 x 144 mm
؟ﺖﺳا دﺎbز رﺎ?ﺴ∆ Bا1A ﻔ?ﻟ نﺪﺷ ﻪñﭼ ﺮﻄﺧ l3 ﺎﻣز ﻪﭼ :29لاﺳﻮ
.ﺖﺳا دﺎbز ی12 ﮔﺰﻣﺮﺗ مﺎQﻨﻫ ﺎz ﺎﻫ ﺐäﺷ ،ﺎﻫ ﺐäﺷ رد ،ﺎﻫ ﭻﯿﭘ رد ەﮋbو ﻪ5 Bا1A ﻔ?ﻟ l3 ﻮÂژاو ﺮﻄﺧ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
.ﺖﺳا دﺎbز ﺖﺳا ەﺪﺷ ەﺪ?ﭼ ﻢﻫ یور دازآ ترﻮﺻ ﻪ5 رﺎ5 ﻪﮐl3 ﺎﻣز ەﮋbو ﻪ5 Bا1A ﻔ?ﻟ l3 ﻮÂژاو ﺮﻄﺧ (ب ﺦﺳﺎ‘
دﻮﺷ ﻪñﭼ ﺪﻧاﻮﺗ qﻧ ﻪﮐﺖﺳا ەﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﺳ و اﺮﻃ یا ﻪﻧﻮﮔ ﻪ5 Bا1A ﻔ?ﻟ (ج ﺦﺳﺎ‘
؟ﺖﺳا زﺎ?ﻧ رﺎ5 yA ﺸ⁄ ﻪ5 l3 ﺎﻣز ﻪﭼ :30لاﺳﻮ
ﺖﺳا زﺎ?ﻧ درﻮﻣ نﻮﯿﻣﺎÅﺮﻫ یاﺮﺑ رﺎ5 yA ﺸ⁄ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
.دﻮﺷ ﺐﺼﻧ رﺎ5 ەﺎÿ ﻪ?ﮑﺗ ﮏz ﺪzﺎ5 ﺪﻧراد عﺎﻔﺗرا 1A ﻣ 2.50ز ا ﺶ äﺑ ﺎ ﻫ ر 5ﺎ ﻪ ﮐ C ﺎ Q ﻨ ﻫ ( ب ﺦ ﺳ ‚ﺎ
ﺘﺪﻔ?ﺑەﻨﺪﻧار ی ور ﺖ ﺳا ﻦ ﮑ ﻤﻣ و دﻮ ﺷ ﻨﺪﻠ5 ﺪzﺎ5
.دﻮﺷ C ەدﺎﻔﺘﺳا رﺎ5 ەﺎÿ ﻪ?ﮑﺗ زا ﺪﻧﻮﺷ qﻧ ﺖﻈﻓﺎﺤﻣ شﺰﻐﻟ ﺮﺑاﺮﺑ رد û3 ﺎÅ ەزاﺪﻧا ﻪ5 ﻪﮐl¡ ﺎﻫرﺎ5 یاﺮﺑ (ج ﺦﺳﺎ‘
ﻮلﻘﻌﻣ
ﻮنﻧﺎﻗ 3ﺪﻨﺑ 26§ ر د ناﺗﻮ C ار B ا1A ﻔ?ﻟ یﺎﻫ نﻮﯿﻣﺎÅیاﺮﺑ رﺎ5 زا ﺖﻇﺎﻔﺣ یﺎﻫ ﻪﮑºﺷزا ەدﺎﻔﺘﺳا ﻪ5 طﻮóaﻣ تارﺮﻘﻣ (ب ﺦﺳﺎ‘ :ﺢﯿﺤﺻ ﺦﺳﺎ‘
ﻪﺘﺷاد دﻮﺟو یا ﻪﻠ?ﺳو ﺪzﺎ5 ،ﻪ5ﺎﺸﻣ ﻪ?ﻠﻘﻧ ﻞzﺎﺳو و Bا1A ﻔ?ﻟ زا ەدﺎﻔﺘﺳا مﺎQﻨﻫ رد“ :ﺖﺳا ەﺪﻣآ ﺎﺠﻨﯾا رد .ﺖﻓﺎz( AM-VO) ﺶ≤aﺗا رﺎÅتا 312 ﻬﺠﺗ
„.ﺪﻨﮐﺖﻈﻓﺎﺤﻣ رﺎ5 طﻮﻘﺳ زا ار رﻮﺗاﺮﭘا ﻪﮐﺪﺷﺎ5
درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻦﯾا یاﺮﺑ ﺪzﺎ5 Bا1A ﻔ?ﻟ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘ ؟ﺖﻓﺮﮔﺮﻈﻧ رد ﺪzﺎ5 ار lA ﺎkﻧ ﻪﭼ رﺎﺠﻔﻧا لﺎﻤﺘﺣا ﺎ5 ﻖﻃﺎﻨﻣ رد Bا1A ﻔ?ﻟ زا ەدﺎﻔﺘﺳا مﺎQﻨﻫ :31لاﺳﻮ
ﺪ ﺷ 5ﺎ ﺪ ? ﯾﺗﺎ
ﺪﻨﮐﺖﮐﺮﺣ یور ەدﺎ?ﭘ ﺖﻋß ﺎ5 ﻂﻘﻓ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ Bا1A ﻔ?ﻟ (ب ﺦﺳﺎ‘
ﺪﻨﮐﻞﻤﺣ ار یرﺎ5 ﺪzﺎºﻧ Bا1A ﻔ?ﻟ (ج ﺦﺳﺎ‘
یاﺮﺑ .ﺪﺷﺎ5 ەﺪﺷ ﺪ?ﯾﺎﺗ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻦﯾا یاﺮﺑ Bا1A ﻔ?ﻟ ﻪﮐﺖﺳا ﻢﻬﻣ ،رﺎﺠﻔﻧا ەﻮﻘﻟﺎ5 یﺎﻫﺮﻔﺴﻤﺗا رد Bا1A ﻔ?ﻟ زا ەدﺎﻔﺘﺳا مﺎQﻨﻫ .ﺖﺳا ﺢﯿﺤﺻ ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
و U b1A Sﻟا یﺎﻫ ﻢﺘﺴäﺳ ،لﺎﺜﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪ5 .ﺪﺳﺮﺑ ﻞﻗاﺪﺣ ﻪ5 Bا1A ﻔ?ﻟ زا ەدﺎﻔﺘﺳا مﺎQﻨﻫ رد رﺎﺠﻔﻧا ﺮﻄﺧ ﺎﺗ دﻮﺷ ﺖzﺎﻋر ﺪzﺎ5 ‚ﺎﺧ تﺎﻣاﺰﻟا ،رﺎÅ ﻦﯾا
.دﻮﺷ ی12 ﮔﻮﻠﺟ U?ﺗﺎﺘﺳاو1A Sﻟا ﻪ?ﻠﺨﺗ زا ﺎﺗ دﻮﺷ ﻞﺼﺘﻣ 3ò2 ﻣز ﻪ5 ﺪzﺎ5 نﻮﯿﻣﺎÅو ﺪﻨﺷﺎ5 رﺎﺠﻔﻧا ﺪﺿ ﺪzﺎ5 تﺎﻌﻄﻗ
ﺖﺳا ﻢﻬﻣ لدﺎﻌﺗ ﻪﻧزو ﮏz یﺮﺗﺎ5 (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘ ؟ﺖﺴäﭼ ûA ﺮﺑ Bا1A ﻔ?ﻟ رد لدﺎﻌﺗ ﻪﻧزو زا qﻬﻣ ﺶﺨ5 :32لاﺳﻮ
ﺖ ﺳ ا ر ا د ر ﻮ ﺧ ﺮ ﺑ ی ا ە ﮋ b و ﺖ ? ﻤ ﻫ ا ز ا ل د ﺎ ﻌ ﺗ ﻪ ﻧ ز و ن ا ﻮ ﻨ ﻋ ﻪ 5 ە ﺪ ﻨ ﻧا ر ( ب ﺦ ﺳ ﺎ ‚
ﺖﺳا لدﺎﻌﺗ ﻪﻧزو ﻦb1A ﻤﻬﻣ نﻮﯿﻣﺎÅرﻮﺗﻮﻣ (ج ﺦﺳﺎ‘
l¡ ﺎﺠﻧآ زا .ﺖﺳا Bا1A ﻔ?ﻟ ﻦﻤzا و راﺪzﺎ‘ ﻞﻘﻧ و ﻞﻤﺣ زا نﺎﻨﯿﻤﻃا یاﺮﺑ ﻢﻬﻣ لدﺎﻌﺗ ﻪﻧزو ﮏz یﺮﺗﺎ5 ،ûA ﺮﺑ Bا1A ﻔ?ﻟ ﮏz رد .ﺖﺳا ﺢﯿﺤﺻ ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
ﻬﻢﻣ رﺎ5 لدﺎﻌﺘﻣ ﻞﻤﺣ نﺎkﻣا یاﺮﺑ گرﺰﺑ û3 ﺎÅ ەزاﺪﻧا ﻪ5 لدﺎﻌﺗ نزو ،ﺪﻨ∞ﺴﻫ دﻮﺧ ûA ا1A ﺣا رﻮﺗﻮﻣ نﺎzﺎﺘﻤﻫ زا ﺮﺗ 3ò2 ﮕﻨﺳ ﺐﻠﻏا ûA ﺮﺑ یﺎﻫ Bا1A ﻔ?ﻟ ﻪﮐ
.ﺪﻨﮐC ﮏﻤÅیراﺪzﺎ‘ ﺶŸاﺰﻓا و نﻮﯿﻣﺎÅ ﻞﻘﺛ ﺰﮐﺮﻣ ﺶﻫﺎÅ ﻪ5 نﻮﯿﻣﺎÅ ﻪﻄﻘﻧ ﻦbaﺗ 3ò2 ﯾﺎ‘ رد یﺮﺗﺎ5 نداد راﺮﻗ .ﺖﺳا
؟د12 ﮔراﺮﻗ رﺮﮑﻣ یﺎﻫ øرزﺎ5 ﺖﺤﺗ ﺪzﺎ5 Bا1A ﻔ?ﻟ ﮏz ﺎzآ :33لاﺳﻮ
.دﻮﺷ qﻧ ەدﺎﻔﺘﺳا نآ زا ەدﺎﺟ رد ًﻻﻮﻤﻌﻣ اﺮbز دراﺪﻧ øرﺮﺑ ﻪ5 یزﺎ?ﻧ Bا1A ﻔ?ﻟ ،12 ﺧ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
.ﺖﺳا (1Ω ﻣﺎﺳد ﺎﺗ ﻪbnﻧاژ) لﺎﺳرد رﺎ5 ﮏz ر ﺮ ﮑ ﻣ ت ﻧﺎﺎ ﺤ ﺘ ﻣ ا ، ﻪ ﻠ5 ( ب ﺦ ﺳ ‚ﺎ
.دﻮﺷ مﺎﺠﻧا ەﺎﻣ 15 زا ﺪﻌ5 1Ø åاﺪﺣ
.ﺖﺳا یروü3 ﮏ?ﻧﺎkﻣ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻧﻻﺎﺳ ﺲ≤وßﮏz ﻂﻘﻓ (ج ﺦﺳﺎ‘
رد رﺎ5 ﮏz ﺪzﺎ5 ﻢﻈﻨﻣ øرﺮﺑ .ﺪﻧ12 ﮔراﺮﻗ ﻢﻈﻨﻣ یﺎﻫ øرزﺎ5 ﺖﺤﺗ ﺪzﺎ5 ﺎﻫﺮﺑﻻﺎ5 ،ﺶ≤aﺗا رﺎÅتا 312 ﻬﺠﺗ ﻪﻣﺎﻧ 3ò2 ﯾآ ﻖﺒﻃ (ب ﺦﺳﺎ‘ :ﺢﯿﺤﺻ ﺦﺳﺎ‘
ﺲ≤وßﮏz .دﻮﺷ Cøرﺮﺑ ﺰﻣﺮﺗ و ﺮﺑﻻﺎ5 ،y3 ﻤzا تا 312 ﻬﺠﺗ دﺮSﻠﻤﻋ ،ﻪﻠﻤﺟ زا .ەﺎﻣ 15 زا ﺲ⁄ 1Ø åاﺪﺣ ﺎﻣا ،دﻮﺷ مﺎﺠﻧا (1Ω ﻣﺎﺳد ﺎﺗﻪbnﻧاژ) لﺳﺎ
.ﺖﺴäﻧ û3 ﺎÅﮏ?ﻧﺎkﻣ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻧﻻﺎﺳ
U≈ ﺘﺴ∆ ﺮﺑﻻﺎ5ەزاﺪﻧا ﻪ5 ﻒ ﻠﺘ ﺨ ﻣ ی ﺎﻫ ژﺎﺘﻟو ( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳ ﺎ‘ ؟ ﺖ ﺴ ä ﭼ ﺶ ﻠ?ﻟد ؟ دراد د ﻮ ﺟ و ﺖ ﻟو 48و ﺖﻟو 24و ﺖﻟو 12 یﺎﻫ Bا1A ﻔ?ﻟ اﺮﭼ :34لاﺳﻮ
.دراد
.ﺖﺳا 1A ﺸäﺑ نآ ژﺎﺘﻟو ،ﺪﺷﺎ5 1A ﮔرﺰﺑ نﻮﯿﻣﺎÅ ﻪﭼ ﺮﻫ
ﺪﻨﮐ C ﻢ ﻫاﺮﻓار ﻒ ﻠﺘﺨ ﻣ یﺎﻫژﺎﺘﻟو ﻢﻈ?ﻨﺗنﺎkﻣا ﻒ ﻠﺘﺨ ﻣ یﺎﻫژﺎﺘﻟو( ب ﺦ ﺳﺎ‘
دﺮSﻠﻤﻋ تﺎﻣاﺰﻟاو نﺎﻣز ت ﺪﻣ
.دراد U≈ ﺘﺴ∆ ەدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ یﺮﺗﺎ5 عnﻧ ﻪ5 Îﺎﻓüژﺎﺘﻟو (ج ﺦﺳﺎ‘
ﺪﻨﮐ C ﻢﻫاﺮﻓار ﻠﻒﺘﺨﻣیﺎﻫژﺎﺘﻟو ﻢﻈ?ﻨﺗنﺎkﻣا ﻒ ﻠﺘﺨ ﻣ یﺎﻫژﺎﺘﻟو( ب ﺦ ﺳﺎ‘
.دراد U≈ ﺘﺴ∆ زﺎ?ﻧ درﻮﻣ ناﻮﺗ و ƒ≈ ﺪﻨﻧار یﺎﻫ ﻪﺧﺮﭼ داﺪﻌﺗ ،نﻮﯿﻣﺎÅ ەزاﺪﻧا ﺪﻨﻧﺎﻣ ô3 ﻠﺘﺨﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻪ5 یﺮﺗﺎ5 ژﺎﺘﻟو بﺎﺨﺘﻧا دﺮSﻠﻤﻋ تﺎﻣاﺰﻟا و نﺎﻣز تﺪﻣ
.دﻮﺷ Cﺮﺗ l3 ﻻﻮﻃ ﺮﻤﻋ و ﺮﺗﻻﺎ5 دﺮSﻠﻤﻋ ﺚﻋﺎ5 ًﻻﻮﻤﻌﻣ ﺮﺗﻻﺎ5 ژﺎﺘﻟو ەدوﺪﺤﻣ
دﻮﺷ C ەدﺎﻔﺘﺳا ÷ﺧاد ﻂzاߢ رد ﻂﻘﻓ تارذ 1A ﻠ?ﻓ ﺎ5 €ﺰﯾد رﻮﺗﻮﻣ یﺎﻫ Bا1A ﻔ?ﻟ :35لاﺳﻮ
… ﻪﮐl3 ﺎﻣز دﻮﺷ ەدﺎﻔﺘﺳا
ﺳﺖازﺎ?ﻧدرﻮﻣﻦﺗ 6 زا ﺶäﺑ یﺮﺑﻻﺎ5 ﺖ?ﻓﺮﻇ … (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
عﺎﻔﺗراﻼف ﺘﺧا … (ج ﺦﺳﺎ‘ ﺪﻨﻨﮐC ەدﺎﻔﺘﺳا ﮏﺳﺎﻣ زا ﺎz ﺪﻨﻧﺎﺷﻮﭘ C ﻪﭼرﺎ‘ ﺎ5 ار دﻮﺧ نﺎﻫد رﺎºﻏ و دﺮﮔزا ﺖﻈﻓﺎﺤﻣ یاﺮﺑ نارﺎkﻤﻫ … (ب ﺦﺳﺎ‘
دﻮﺷ فﺮﻃﺮﺑ ﺪzﺎ5 1A ﻣز2اäﺶﺑ
ﻪbn ﻬﺗﺎ5 ر ﻮﺗﻮ ﻣ Ωو ﺮ ﺧ ی ﺎ ﻫ زﺎÿ ﻪ ﮐ د ﺮ ﮐ ە دﺎﻔﺘ ﺳ ا ﻪﺘ ﺴ ∆ ی ﺎ ﻫ ﺎقﺗاردﺎﻬﻨﺗ ناﻮﺗ C ار تارذ 1A ﻠ?ﻓ ﺎ5 €ﺰﯾد رﻮﺗﻮﻣ یﺎﻫBا1A ﻔ?ﻟ (ﻒﻟا ﺢﯿﺤﺻ ﺦﺳﺎ‘
≤ﺶaﺗارد ( AM-VO) رﺎÅتا 312 ﻬﺠﺗ ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد رد نﻮﻧﺎﻗ ﻦﯾا .ﺖﻓر ﺮﺗاﺮﻓ .ﺪﺷﺎºﻧ( PM) ﻖﻠﻌﻣ تارذ ﺪﺣ راﺪﻘﻣ و دﻮﺷ ﻪ?ﻠﺨﺗ نو12 ﺑ ﻪ5 ﺐﺳﺎﻨﻣ
در ﺎﻬﻨﺗ ،ﺪﻨ∞ﺴﻫ از نﺎﻃß حnﺿو ﻪ5 ﻪﮐزوﺰÂا زﺎÿیاﺰﺟا ﺎ5 yA ﻌﻨﺻ یﺎﻫ نﻮﯿﻣﺎÅزا ەدﺎﻔﺘﺳا ﻪﮐﺖﺷاد ﻪﺟﻮﺗ ﺪzﺎ5 ﻪﺸäﻤﻫ ،لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎ5 .ﺖﺳا ەﺪﻣآ
،1A ﻣ 1از ﺶ äﺑ ر ﺮ ﮑ ﻣ ع ﺎﻔﺗار ف ﻼ ﺘﺧا،ﻦﺗ 6 زا ﺶäﺑ زﺎ?ﻧ درﻮﻣ رﺎ5 ﺖ?ﻓﺮﻇ ﻞﻣﺎﺷ ﺎﻬﻨﯾا .ﺖﺳا زﺎﺠﻣ صﺎﺧ ﻂzاߢ ﺖzﺎﻋر ترﻮﺻرد ﻪﺘﺴ∆ یﺎﻫ قﺎﺗا
ﺎﻣﺮﮔتاﺮﺛا ﺎz ﻪﺟﻮﺗ ﻞ5ﺎﻗ تﺎﺷﺎﻌﺗرا ،تﺪﻣ l3 ﻻﻮﻃ ﻒﻗﻮﺗ ﻞ?ﻟد ﻪ5 یﺮﺗﺎ5 دﺎbز س1A ﺳا ،ﻞﻘﻧ و ﻞﻤﺣ ﺪﻨﯾآﺮﻓ ﺮﻫ رد 1A ﻣ 100 زا ﺶäﺑ ﺖﻓﺎﺴﻣ 3ò2 ﮕﻧﺎ?ﻣ
.(یﺮﮕﻨﻫآ و یﺮﮔ ﻪﺘﺨbر رد لﺎﺜﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪ5)
؟دﺷﻮ ج رﺎﭼ‚ﺎﺧ ﺖﻗد ﺎ5 ﺪzﺎ5 ﻂﻘﻓ ûA ﺮﺑ Bا1A ﻔ?ﻟ یﺮﺗﺎ5 اﺮﭼ :36لاﺳﻮ
دﻮ ﺷ C دازآ یرﺎﺠ ﻔﻧا یﺎﻫزﺎÿ ی ﺮﺗﺎ5ن ﺪ ﺷ جرﺎﭼﺎ5( ﻒ ﻟاﺦ ﺳﺎ‘
د ﻮ ﺷ C ع n ﻬ ﺗ ﺚ ﻋ ﺎ5 و د ر ا د ی ﻮ ﻗ ر ﺎ ? ﺴ ∆ ی ﻮ ﺑ ی ﺮ ﺗﺎ5 ﻊ ﯾﺎ ﻣ ( ب ﺦ ﺳ ﺎ‘
دﻮﺷ C دازآ قا1A ﺣا ﻞ5ﺎﻗ یﺎﻫزﺎÿ نﻮﯿﻣﺎÅیﺮﺗﺎ5 جرﺎﭼ مﺎQﻨﻫ (ج ﺦﺳﺎ‘
ﺪﻨﻧﺎﻣ یرﺎﺠﻔﻧا یﺎﻫزﺎÿ l¡ ﺎ?ﻤ?ﺷو1A Sﻟا یﺎﻫﺪﻨﯾآﺮﻓ ،نﻮﯿﻣﺎÅی ﺮﺗﺎ5 جرﺎﭼ مﺎQﻨﻫ دﻮ ﺷ C دازآ یرﺎﺠ ﻔﻧا یﺎﻫزﺎÿ ی ﺮﺗﺎ5ن ﺪ ﺷ جرﺎﭼﺎ5( ﻒ ﻟاﺦ ﺳﺎ‘
مﺎQﻨﻫ ﻪﮐﺖﺳا ﻢﻬﻣ ،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ .دﻮﺷ Bﺎﻧﺮﻄﺧ یﺎﻫ ﺖ?ﻌﻗﻮﻣ ﻪ5 ﺮﺠﻨﻣ ﺪﻧاﻮﺗ C û3 ﺎÅ ﻪbnﻬﺗ مﺪﻋ ترﻮﺻرد ﻪﮐﺪﻨﻨﮐC دازآ ن ¢12 ﺴåا و نژورﺪ?ﻫ
.ﻪﻗﺮﺟ ﺎz زﺎ5 یﺎﻫ ﻪﻠﻌﺷ Uzدﺰﻧ رد ندﺮﮑﻧ جرﺎﭼ و û3 ﺎÅ ﻪbnﻬﺗ زا نﺎﻨﯿﻤﻃا ﺪﻨﻧﺎﻣ ،ﺪ?ﻫد مﺎﺠﻧا ی1A ﺸäﺑ Óﺎ?ﺘﺣا تﺎﻣاﺪﻗا جرﺎﭼ
ﺪzﺎ5 ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ،ﺪﻧﻮﺷ C دازآ ەﺮﺠﻔﻨﻣ یﺎﻫزﺎÿ ﻢﻫ و لﺎﻌﺘﺷا ﻞ5ﺎﻗ یﺎﻫزﺎÿ ﻢﻫ Bا1A ﻔ?ﻟ یﺮﻃﺎ5 جرﺎﭼ مﺎQﻨﻫ .ﺖﺳا ﺢﯿﺤﺻ ج و ﻒﻟا یﺎﻫ ﺦﺳﺎ‘
.دﻮﺷ مﺎﺠﻧا یا ەﮋbو ﺖºﻗاﺮﻣ
دﻮﺷ ﺖzﺎﻋر ﺪzﺎ5 lA ارﺮﻘﻣ ﻪﭼ Bا1A ﻔ?ﻟ ﺎ5 ﺮﻠbaﺗ ی12 ﮔرﺎ5 یاﺮﺑ :37لاﺳﻮ
؟نﺪ?ﮐﺸ
.دراﺪﻧ دﻮﺟو و ﺖﺳا زﺎﺠﻣ ÷Åرﻮﻃ ﻪ5 Bا1A ﻔ?ﻟ ﺎ5 ﺮﻠbaﺗ دﺮﮐرﺎÅ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
ﺎصﺧ تﺎﻣاﺰﻟا
ﺪ?ﻨﮐﻞﺻﺎﺣ نﺎﻨﯿﻤﻃا نآ زا ﺪzﺎ5 ﻂﻘﻓ Bا1A ﻔ?ﻟ ﺎ5 ﺮﻠbaﺗ °¢ ﮐکﺪz مﺎQﻨﻫ (ب ﺦﺳﺎ‘
.دﻮﺷ ﻪﺘﺴ∆ ﺮﻠbaﺗ ﻪ5 ﻦﻤzا رﻮﻃ ﻪ5 رﺎ5 ﻪﮐ
.دﻮﺷ ﺖzﺎﻋر‚ﺎﺧ تﺎﺼﺨﺸﻣ ﺪzﺎ5 ،ﺮﻠbaﺗ °¢ ﮐکﺪz یاﺮﺑ ﺮﺑﻻﺎ5 زا ەدﺎﻔﺘﺳا زا ﻞºﻗ (ج ﺦﺳﺎ‘
ﻢ ﻫ و ﺮ ﺑﻻﺎ5 ﻢﻫ ،ﻦﯾا ﺮﺑ ەوﻼﻋ .ﺖﻓﺎz ار نآ ناﻮﺗ C ەﺪﻧزﺎﺳ تﺎﺼﺨﺸﻣ رد ﻪﮐدﻮﺷ اﺮﻃ ﺮﻠbaﺗ دﺮﮐرﺎÅیاﺮﺑ ﺪzﺎ5 ﺮﺑﻻﺎ5 فﺮﻃ ﮏz زا .دﻮﺷ ەدروآﺮﺑ
.ﺪﻨﮐکﺮﺑ و ﺪﺸﮑ5 ﺖﺣار لﺎ?ﺧ ﺎ5 ار رﺎ5 ﺪﻧاﻮﺘﺑ Bا1A ﻔ?ﻟ ﻪﮐﺪﺷﺎ5 3ò2 ﮕﻨﺳرﺪﻘﻧآ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ ﺮﻠbaﺗ .ﺪﻨﺷﺎ5 ﺐﺳﺎﻨﻣ ﮓﻨﯿﻠÔnﮐ ەﺎQﺘﺳد یاراد ﺪzﺎ5 ﺮﻠbaﺗ
؟ﺖﻓﺮﮔﺮﻈﻧ رد ﺪzﺎ5 ار lA ﺎkﻧ ﻪﭼ ﺮﺑﻻﺎ5 ﮏ?ﻟورﺪ?ﻫ درﻮﻣ رد :38لاﺳﻮ
.ﺪﻨﮐ ەدﺎﻔﺘﺳا ﻢÅ÷?ﺧ ﺪﻧاﻮﺗ C 312 ﻧ Bا1A ﻔ?ﻟ اﺮbز دراﺪﻧ øرﺮﺑ ﻪ5 یزﺎ?ﻧ ﮏ?ﻟورﺪ?ﻫ ﻦﻏور راﺪﻘﻣ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
.ﺪﻨﮐCرﺎÅyA ﺳرد ﻪ5 ﮏ?ﻟورﺪ?ﻫ ﻦﻏور
ﺮﺑﻻﺎ5 ﮏ?ﻟورﺪ?ﻫ ﻢﺘﺴäﺳ (ج ﺦﺳﺎ‘ .دراﺪﻧ ﺲ≤وß ﻪ5 زﺎ?ﻧ ﺖﺳا یراﺪﻬﮕﻧ و12 ﻤﻌﺗ ﻪ5 زﺎ?ﻧ نوﺪ5 ﻪﮑﻨاﯾ ﻞ ﻟ? د ﻪ 5 B اﺮ ﺗ ﺖ ﻔ ﻟ? ﮏ ﻟ? و ر ﺪ ? ﻫ ( ب ﺦ ﺳ ﺎ‘
.دﻮﺷ øرﺮﺑ yA ﺸ® ﺮﻈﻧ زا و دﻮﺷ ﺲ≤وß ﻢﻈﻨﻣ رﻮﻃ ﻪ5 ﺪzﺎ5
ﻪ5 zﺪﺎ 5 ﮏ?ﻟورﺪ?ﻫ ﻦﻏور ،ﻦﯾا ﺮﺑ ەوﻼﻋ .دﻮﺷ ﺖﺴ≤ز ﻂ?ﺤﻣ ﻪ5 ﺐäﺳآ ﺚﻋﺎ5 و ﺪﺷﺎ5 Bﺎﻧﺮﻄﺧ ﺪﻧاﻮﺗ C ﮏ?ﻟورﺪ?ﻫ ﻦﻏور راﺮﻓ اﺮbز ،دﻮﺷ øرﺮﺑ
.دﻮﺷ ﻞﺻﺎﺣ نﺎﻨﯿﻤﻃا ﻢﺘﺴäﺳ l3 ﻻﻮﻃ ﺮﻤﻋ و بﻮﻠﻄﻣ دﺮSﻠﻤﻋ زا ﺎﺗ دﻮﺷ ﺾbnﻌﺗ ﺐﺗﺮﻣ رﻮﻃ
ﺖﺳا یور ﺮﺑ یزﺎﺳ ﻪ?Òﺷ و تﺎºﺳﺎﺤﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻂﻘﻓ یراﺪzﺎ‘ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘ ؟ﺪﻨﮐCøرﺮﺑ ار نﻮﯿﻣﺎÅیراﺪzﺎ‘ ﻪﻧﻮﮕﭼ ەﺪﻧزﺎﺳ :39لاﺳﻮ
.ﺪﺷ øرﺮﺑ ÷ﻤﻋ یﺎﻫ نﻮﻣزآ مﺎﺠﻧا نوﺪ5 ﻪﻟﺎﻘﻣ
ﺪ ﻨ ﮐ C ø ر ﺮ ﺑ ر 5ﺎ ر 5ﺎ ﮏ z 5ﺎ ار ن ﻮ ﯿ ﻣ ﺎ Å ی ر ا ﺪ z’ﺎەﺪﻧزﺎﺳ(ب ﺦﺳﺎ‘
.دﻮﺷ C ی12 ﮔرﺎ5 رﺎ5 1Ø åاﺪﺣ ﺎ5 نﻮﯿﻣﺎÅ نآ رد ﻪﮐ°¢ Ÿﺎﻣزآ
ﺪﻧﻮﺷ C مﺎﺠﻧا ﺶŸﺎﻣزآ رد ود ﺮﻫ ﻪﮐﺪﻫد C مﺎﺠﻧا ار یا ەد1A ﺴﮔیراﺪzﺎ‘ یﺎﻫ ﺶŸﺎﻣزآ ەﺪﻧزﺎﺳ (ج ﺦﺳﺎ‘
q ﻧ ﻪ ñ ﭼ و ﺪ ﻧﺎ ﻣ C ﺖ 5ﺎﺛ ن ﻮ ﯿ ﻣ ﺎ Å ﺎz آ ﺪ ﻨ d ﯿ Ò ﺑ ﺎﺗ ﺪ ﻧ ﻮ ﺷ C ø ر ﺮ ﺑ و ە ﺪ ﺷ یزﺎﺳ ﻪ?Òﺷرﺎ5 ﻒﻠﺘﺨﻣ یﺎﻫﻮbرﺎﻨﺳ .Úﻗاو ﻂzاߢ ﺖﺤﺗ 3ò2 ﻨﭽﻤﻫ و ەدﺎﺘﺴŸا
.دﻮﺷ
.دﻮﺷ C مﺎﺠﻧا Úﻗاو ﻂzاߢ رد ﻢﻫ و ﺶŸﺎﻣزآ 312 ﻣ یور ﺮﺑ ﻢﻫ ﻪﮐﺪﻫد C مﺎﺠﻧا ار یا ەد1A ﺴﮔیراﺪzﺎ‘ تﺎﺸŸﺎﻣزآ ەﺪﻧزﺎﺳ (ج :ﺢﯿﺤﺻ ﺦﺳﺎ‘
.دﻮﺷ qﻧ ﻪñﭼ و ﺪﻧﺎﻣ C ﺖ5ﺎﺛ نﻮﯿﻣÅﺎﺎzآ ﺪﻨdﯿÒﺑﺎﺗﺪﻧﻮ ﺷ C ø رﺮﺑو ەﺪ ﺷ ی زﺎﺳ ﻪ?Òﺷ رﺎ5 ﻒ ﻠﺘﺨ ﻣ یﺎﻫ ﻮbرﺎﻨﺳ
؟ﺪﻨﮐ ﻪﺟﻮﺗ lA ﺎkﻧ ﻪﭼ ﻪ5 ﺪzﺎ5 Bا1A ﻔ?ﻟ رﻮﺗاﺮﭘا :40لاﺳﻮ
ﻋﺖﺎﺳ 5000 زا ﺶäﺑ ﺪzﺎºﻧ نﻮﯿﻣﺎÅ (ب ﺦﺳﺎ‘ دﻮﺷ بﺎﻨﺘﺟا ﺪzﺎ5 yA ﻤ?ﻗ ﺮﻫ ﻪ5 زﺎﺠﻣ12 ﻏ داﺮﻓا ﻂﺳﻮﺗ نﻮﯿﻣﺎÅزا €ﺎﻤﺘﺣا ەدﺎﻔﺘﺳا زا (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
دﺷﻮەدﺎﻔﺘﺳادﺮﮐرﺎÅ
دﺮﮐﺖﺣا1A ﺳا ﺪzﺎ5 Bا1A ﻔ?ﻟ ﺎ5 رﺎÅﺖﻋ ﺳﺎ 31Ø åاﺪﺣ زا ﺲ⁄ (ج ﺦﺳﺎ‘
3ولدﺎﻣ
؟ﺖﺴäﭼ Bا1A ﻔ?ﻟ نﺎºﯾﺎﺳ ﻪ5 زﺎ?ﻧ :41لاﺳﻮ
.ﺪﻨﮐC ی12 ﮔﻮﻠﺟ نآ نﺪﺷ ﻪñﭼ زا و ﺪﻨﮐC ﺖ?ﺒìﺗ ار نﻮﯿﻣﺎÅبﻮﭼرﺎﭼ ،نﺎºﯾﺎﺳ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
.ﺪﻨﮐC ﻞﻤﻋ ﺖónﻃر ﺮﺑاﺮﺑ رد ﺖﻈﻓﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ƒ≈ ﺪﻧرﺎ5 مﺎQﻨﻫ ﻂﻘﻓ ﻒﻘﺳ (ج ﺦﺳﺎ‘
؟ﺖﺳا ەﺪﺷ ﺐﺼﻧ نﻮﯿﻣﺎÅیاﺮﺑ ی 312 ﭼ ﻪﭼ رﻮﺗاﺮﭘا زا ﺖﻈﻓﺎﺤﻣ یاﺮﺑ :42لاﺳﻮ
نﻮﯿﻣﺎÅیورنﺎºﯾﺎﺳ(ﻒﻟاﺦﺳﺎ‘
ﻪ ?ﻠﻘﻧ ﻪﻠ? ﺳ و ی و ر ﮓ ﻧر د ر ز ن ﺎ ﺧ ﺮ ﭼ غاﺮ ﭼ ( ب ﺦ ﺳ ﺎ‘
l3 ژﻮﻟﺎﻫ یور ﺶäﭘ غاﺮﭼ (ج ﺦﺳﺎ‘
ﺖﺳا رﺪﻘﭼ Ub 312 ﻓ ﺎ5 ﻪﮐBا1A ﻔ?ﻟ زا ø¢ ﺎﻧ yA ﻌﻨﺻ ثداﻮﺣ داﺪﻌﺗ :43لاﺳﻮ
.دﻮﺷ C شراﺰﮔﺶ≤aﺗا رد ﻪﻧﻻﺎﺳ ﻪﮐ ،گﺮﻣ yA ﺣ ﺎz ترﺎﺴﺧ
ﺖﺳا ەﺪﺷ شراﺰﮔﺶ≤aﺗا رد لﺎﺳ رد رﺎÅزا ø¢ ﺎﻧ ﻪﺛدﺎﺣ 100دوﺪﺣ(ﻒﻟاﺦﺳﺎ‘
ﺖﺳا ەﺪﺷ شراﺰﮔﺶ≤aﺗا رد لﺎﺳ رد رﺎÅزا ø¢ ﺎﻧ ﻪﺛدﺎﺣ 2000دوﺪﺣ(ب ﺦﺳﺎ‘
ﺖﺳا ەﺪﺷ شراﺰﮔﺶ≤aﺗا رد لﺎﺳرد رﺎÅزا ø¢ ﺎﻧ ﻪﺛدﺎﺣ 15000دوﺪﺣ(ج ﺦﺳﺎ‘
؟ماﺪﮐ .ﺪﺷﺎ5 ﻪﺘﺷاد ‚ﺎﺧ ﺖ?ﻌﻗﻮﻣ ﺪzﺎ5 ﻞÅد ،دﻮﺷ ﻞﻤﺣ ی1A ﺸäﺑ ﺖﻓﺎﺴﻣ رد یرﺎ5 ﺖﺳا راﺮﻗ ﺮÂا :44لاﺳﺆ
دﻮ ﺷ ﻞzﺎﻤﺘﻣ ﺐ ﻘﻋ ﺖ ﻤ ﺳ ﻪ5رﻮﺗاﺮﭘا ﺖ ﻤ ﺳ ﻪ5ﺪzﺎ5 ﻞ Åد( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳﺎ‘
ﺪ ﺷ 5ﺎ ی د ﻮ ﻤ ﻋ ﺪ z5ﺎ ﻞ Å د ( ب ﺦ ﺳ ‚ﺎ
دﻮ ﺷ ﺞ ﮐ ور ﺶ äﭘﻪ5 ﺪzﺎ5 ﻞ Åد(ج ﺦ ﺳﺎ‘
ﺪﺷﺎ5 زﺎﺠﻣ ﺪﺣ زا ﺶäﺑ رﺎ5 نزو :45لاﺳﺆ
؟ ﺖ ﺳ ا ر ﺪ ﻘ ﭼ ﻪ ﻠ 5 ﺮ Â ا و
.ﺪﺷﺎ5 1A ﺸäﺑ زﺎﺠﻣ ﻞﻤﺣﺖ?ﻓﺮﻇزا% 15 ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر 5ﺎ ( ب ﺦ ﺳ ‚ﺎ
.ﺪﺷﺎ5 1A ﺸäﺑ زﺎﺠﻣ ﻞﻤﺣ ﺖ?ﻓﺮﻇ زا %10 ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر 5ﺎ ( ب ﺦ ﺳ ‚ﺎ
د ﺮ ﮐ ز و ﺎ ﺠ ﺗ ز ﺎ ﺠ ﻣ ر ﺎ5 زا ﺪ zﺎºﻧ ﺰ ﮔ ﺮ ﻫ ( ج ﺦ ﺳ ﺎ‘
؟دﺮﮐﺪzﺎ5 ﻪﭼ رﻮﺗاﺮﭘا ﮏz ناﻮﻨﻋ ﻪ5 ﺪ?ﻨﮐکﺮﺗ ار Bا1A ﻔ?ﻟ ˜ﺎﺗﻮﮐتﺪﻣ یاﺮﺑ ﺮÂا :46لاﺳﻮ
؟ﺪ?ﻨﮐ zﺖﺎﻋر
دﻮﺷ ﻢﺧ ﺶ äﭘ ﺖ ﻤ ﺳ ﻪ5 ﺪzﺎ5 ج وﺮ ﺧ زا ﻞºﻗ ﻞ Åد( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳﺎ‘
د ﻮ ﺷ C ج ر ﺎ ﺧ ˜ ﺎﺗ ﻮ ﮐ ت ﺪ ﻣ ی اﺮ ﺑ و ر د ﻮ ﺧ ﻪ ﮐ د ﻮ ﺷ ە د ا د ع ﻼ ﻃ ا ﺮ ﻇ ﻧﺎ ﻪ 5 ﺪ z5ﺎ ( ب ﺦ ﺳ ‚ﺎ
دﻮ ﺷ جرﺎﺧ ﺪzﺎ5 ﭻﯿﺋﻮ ﺳ ﺪ?ﻠÅﺎzﻪﻗﺮ ﺟ ﺪ?ﻠÅ(ج ﺦ ﺳﺎ‘
؟ﺖﺳا یرﺎºﺟا Bا1A ﻔ?ﻟ یﺎﻫرﻮﺗاﺮﭘا یاﺮﺑ y3 ﻤzا ﺪﻨóaﻤÅ 3òA ﺴ∆ ﺎzآ :47لاﺳﻮ
ﺖﺳا Cاﺰﻟا ﺖﮐߢ ﻞﺤﻣ زا جرﺎﺧ رد ƒ≈ ﺪﻨﻧار مﺎQﻨﻫ رد ﻂﻘﻓ y3 ﻤzا ﺪﻨóaﻤÅ 3òA ﺴ∆ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
دﺮ ﮐ ەدﺎﻔﺘ ﺳ ا ن آ زا ﺪzﺎ5 ﺪﻨóa ﻤ Å د ﻮ ﺟ و ت ر ﻮ ﺻ ر د ( ب ﺦ ﺳ ﺎ‘
.ﺪﻨ∞ﺴﻫ ﺮﻔﺳ عوߢ مﺎQﻨﻫ y3 ﻤzا ﺪﻨóaﻤÅزا ەدﺎﻔﺘﺳا ﻪ5 ﻒﻇﻮﻣ ﺪﻧراد ƒ≈ ﺪﻨﻧار ﻪﻘ5ﺎﺳ لﺎﺳ 5 زا 1A ﻤÅ ﻪﮐl3 ﺎÿﺪﻨﻧار ﻂﻘﻓ (ج ﺦﺳﺎ‘
.ندﺮﻛﻖﻠﺧ
؟دﻮﺷ Bا1A ﻔ?ﻟ راﻮﺳ ﺪﻧاﻮﺗ C مود ﺮﻔﻧ ﺎzآ :48لاﺳﻮ
ﺖﺳا زﺎﺠﻣ ﻪﻓﺎﺿا ﺮﻔﻧ ﮏz 3ò2 ﺸ®ß ƒﻮﭼ ﺎ5 ﻪ?ﻠﻘﻧ ﻞzﺎﺳو رد ،5ﻪﻠ(ﻒﻟاﺦﺳﺎ‘
داﺪﺘﻣاردراﺳﻮ
د ﻮ ﺷ ر ا ﻮ ﺳ و ر ﻮ ﯾ € ﺎ ﺧ ﺖ ﻟﺎ‘ ﮏ z ی و ر ﺮ ﺑ ﺪ ﻧا ﻮ ﺗ C م و د ە ﺪ ﻨ ﻧار ، ﻪ ﻠ5 ( ب ﺦ ﺳ ﺎ‘
.دﻮﺷ Bا1A ﻔ?ﻟ راﻮﺳ ﺪﻧاﻮﺗ C ﺪﺷﺎ5 ﻪﺘﺷاد Bا1A ﻔ?ﻟ ﻪﻣﺎﻨﯿﻫاﻮﮔﻢﻫ مود ﺮﻔﻧ ﺮÂا ﻪﻠ5 (ج ﺦﺳﺎ‘
نوﺪ5 و نﺎﻣز ﺮﻫ رد Bا1A ﻔ?ﻟ رﻮﺗاﺮﭘا ﻂﺳﻮﺗ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ ﺪﻧرآ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘ ؟ﺪﻨﮐ ەدﺎﻔﺘﺳا Bا1A ﻔ?ﻟ ﺪﻧرآ زا ﺪﻧاﻮﺗ C l3 ﺎﻣز ﻪﭼ رﻮﺗاﺮﭘا :49لاﺳﻮ
دﻮﺷەدﺎﻔﺘﺳاﺖzدوﺤﺪﻣ
د ﺮ ﮐ ە د ﺎ ﻔ ﺘ ﺳ ا ە د ﺎ ﺟ ن ا ﺮ ó ر ﺎ Å ﺮ ﯾﺎ ﺳ ﻪ 5 ن د ا د ر ا ﺪ ﺸ ﻫ ی ا ﺮ ﺑ ﺎz B ﺎﻧ ﺮ ﻄ ﺧ ی ﺎ ﻫ ﺖ ? ﻌ ﻗ ﻮ ﻣ ر د ﻂ ﻘ ﻓ ن ا ﻮ ﺗ C ار ﺪ ﻧ ر آ ( ب ﺦ ﺳ ﺎ‘
دﺮﮐ ەدﺎﻔﺘﺳا ﺖﺣا1A ﺳا ﺎz رﺎÅ نﺎzﺎ‘ مﻼﻋا یاﺮﺑ ﻂﻘﻓ ناﻮﺗ C ار ﺪﻧر(آج ﺦﺳﺎ‘
.ﺖﺳا ەدﺎﻔﺘﺳا ﻞ5ﺎﻗ ەدﺎﺟ ناﺮóرﺎÅﺮﯾﺎﺳ ﻪ5 راﺪﺸﻫ یاﺮﺑ ﺎz Bﺎﻧﺮﻄﺧ یﺎﻫ ﺖ?ﻌﻗﻮﻣ رد ﻂﻘﻓ Bا1A ﻔ?ﻟ ﺪﻧرآ (ﻒﻟا ﻪﮐﺖﺳا ﻦﯾا ﺢﯿﺤﺻ ﺦﺳﺎ‘
.دﺮﮐبﺎﻨﺘ ﺟ ا ن آ ز ا ﺪ zﺎ5 ﻦ اﯾ ﺮ ﺑﺎ ﻨ ﺑ و د ﻮ ﺷ ث د ا ﻮ ﺣ ﻪ 5 ﺮ ﺠ ﻨ ﻣ ﺪ ﻧا ﻮ ﺗ C ﺪ ﻧ ر آ ز ا ﺖ ﺳ ر د ﺎﻧ ە د ﺎ ﻔ ﺘ ﺳ ا
Antwort B ist richtig
؟ﺖﺳا عnﻨﻤﻣ یﺮﺗﺎ5 ژرﺎﺷ ەﺎQﺘﺴŸا رد رﺎQ?ﺳ نﺪ?ﺸﮐ اﺮﭼ :50لاﺳﻮ
ﺖ ﺳ ا ع n ﻨ ﻤ ﻣ ی ﺮ ﺗ ﺎ 5 ژ ر ﺎ ﺷ ە ﺎ Q ﺘ ﺴ Ÿا ر د ن ﺪ ? ﺸ ﮐ ر ﺎ Q ? ﺳ ، ی ﺪ ? ﺳ ا ت ا ر ﺎ ﺨ 5 ﻞ ? ﻟ د ﻪ 5 ( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳ ﺎ ‚
.دراد دﻮﺟو یراﺮﻓ 3ò2 ﺗﻮﮑ?ﻧ ﻂﺳﻮﺗ یﺮﺗﺎ5 نﺪﺷ ەدﻮﻟآ ﺮﻄﺧ اﺮbز (ب ﺦﺳﺎ‘
ﺳﺖاعnﻨﻤﻣ ژ رﺎ ﺷ ەﺎQﺘ ﺴ Ÿار د ن ﺪ ? ﺸ ﮐ رﺎQ? ﺳ
.دﻮﺷ C ﺪ?ﻟﻮﺗ لﺎﻌﺘﺷا ﻞ5ﺎﻗ رﺎ?ﺴ∆ داﻮﻣ ژرﺎﺷ مﺎQﻨﻫ رد اﺮbز ﺖﺳا عnﻨﻤﻣ ژرﺎﺷ ەﺎQzﺎﺟ رد تﺎ?ﻧﺎﺧد لﺎﻤﻌﺘﺳا (ج ﺦﺳﺎ‘
داد ﻪﻌﺳﻮﺗ ار نژورﺪ?ﻫ ن ¢12 ﺴåا
ﻪ ﮐ ﺪﻧﻮ ﺷ ﻞ ﻘﺘﻨﻣ ﺪﻨﻧ اﻮﺗ C lA رﻮﺻرد ﻂﻘﻓ داﺮﻓا ًﻻﻮﺻا (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘ ؟دﺮﮐ 3ò2 ﯾﺎ‘ و ﻻﺎ5 Bا1A ﻔ?ﻟ یﺎﻫ ﮏﺧﺎﺷ یور ار داﺮﻓا ناﻮﺗ C ﺎzآ :51لاﺳﻮ
ﻟﻒ ا
ﺖﺳا س1A ﺳد رد ﺮﻈﻧ درﻮﻣ یرﺎÅ مﺮﻓ ﺖﻠ‘
.ﺪﻧﻮﺷ ﺎﺠ5ﺎﺟ ﻪﺸäﻤﻫ داﺮﻓا ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ ،دراد راﺮﻗ ﺎﻫ لﺎQﻨﭼ یور ﺖﻟﺎ‘ ﮏz ﻪﮐl3 ﺎﻣز (ب ﺦﺳﺎ‘
؟دراﺪﻧ ار 3ò2 ﻣز زا یزاﺪﻧا ەار ەزﺎﺟا ەﺪﻨﻧار ﻪzﺎ‘ ﺎz ەﺪﻨﻧار ƒﻮﭼ ﺎ5 Bا1A ﻔ?ﻟ اﺮﭼ :52لاﺳﻮ
.ﺪﻨﮐﺖﮐﺮﺣ 3ò2 ﻣز زا ﺪzﺎºﻧ ەﺪﻨﻧار ﻪz’ﺎ zﺎ ƒ ﻮ ﭼ 5ﺎ ن ﻮ ﯿ ﻣ ﺎ Å ( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳ ‚ﺎ
ﺪﻨﮐطﻮﻘﺳرﺎ5ﺳﺖاﻦﮑﻤﻣاﺮbز
312 ﻧ l3 ﻮÂژاو ﺮﻄﺧ ،ەﺪﻨﻧار نزو دﻮﺒﻤÅ ﻞ?ﻟد ﻪ5 .ﺪﻨﯿÒﺑ ﺐäﺳآ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ 3ò2 ﻣز زا l¡ ﺎﺠ5ﺎﺟ ترﻮﺻرد دراد ەﺪﻨﻧار ﻪzﺎ‘ ﺎz ƒﻮﭼ ﻪﮐl3 ﻮﯿﻣﺎÅ (ب ﺦﺳﺎ‘
.ﺪ5ﺎCz ﺶŸاﺰﻓا
.دراﺪﻧ ﻪ?ﻠﻘﻧ ﻪﻠ?ﺳو ﺮﺑ €1A ﻨﮐ ەﺪﻨﻧار اﺮbز دﺮﮐﺖﮐﺮﺣ 3ò2 ﻣز یور زا ﺪzﺎº ﻧ ﺰ ﮔ ﺮ ﻫ ە ﺪ ﻨ ﻧار ﻪ z’ﺎ zﺎ € ﺪ ﻨ ﺻ 5ﺎ ن ﻮ ﯿ ﻣ ﺎ Å ( ج ﺦ ﺳ ‚ﺎ
؟ﺖﺳا Bﺎﻧﺮﻄﺧ Bا1A ﻔ?ﻟ Ω وﺮﺧ یﺎﻫزﺎÿ ﺎzآ :53لاﺳﻮ
ﺖﺳا رü3 lΩ Bا1A ﻔ?ﻟ زوﺰÂا دود ،12 ﺧ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
،ﺪﻨ∞ﺴﻫ ﻮﺑ lΩ یوﺎﺣ 312 ﻧ Bا1A ﻔ?ﻟ ﮏz Ω وﺮﺧ یﺎﻫزﺎÿ ،ﻪﻠ5 (ب ﺦﺳﺎ‘
ﺳqﻦóaﮐﺪ?ﺴﮐﻮﻧﻮﻣﺎﻣا
دﻮﺷ C ﻞ?ﮑﺸõ ﻪﺘﺴ∆ یﺎﻫ قﺎﺗا ﺎz ﺎﻫ ﻦﻟﺎﺳ رد Bا1A ﻔ?ﻟ زا Ω وﺮﺧ یﺎﻫزﺎÿصﻮﺼﺧ ﻪ 5 ، ﻪ ﻠ5 ( ج ﺦ ﺳ ﺎ‘
رﺎﺠﻔﻧاﺮﺧﻄ
یﺎﻧﺎﺳر ﻪﮐﺖﺳا ﻼﻣا یاراد °¢ ﮐ ﻪﻟﻮﻟ بآ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘ ؟دﺮﮐ ەدﺎﻔﺘﺳا Bا1A ﻔ?ﻟ یﺮﺗﺎ5 ندﺮﮐﺮﭘ یاﺮﺑ °¢ ﮐ ﻪﻟﻮﻟ بآ زا ناﻮﺗ qﻧ اﺮﭼ :54لاﺳﻮ
.ﺪﻨ∞ﺴﻫ Ub1A Sﻟا
.ﺪﻨﮐﻢ?ﻈﻨﺗ ار ﺎﻣد بﻮﻠﻄﻣ رﻮﻃ ﻪ5 ﺪﻧاﻮﺗ qﻧ °¢ ﮐ ﻪﻟﻮﻟ بآ (ب ﺦﺳﺎ‘
.ﺪﻨﮐC لﺎﺳرا ار ﺪﺣ زا ﺶäﺑ نﺎbaﺟ °¢ ﮐ ﻪﻟﻮﻟ بآ زا ﺮﭘ یﺮﺗﺎ5 (ج ﺦﺳﺎ‘
؟دﺮﮐی12 ﮔرﺎ5 ار Bا1A ﻔ?ﻟ ناﻮﺗ C ﻪﻧﻮﮕﭼ :55لاﺳﻮ
دراد ﺎﻫ لﺎQﻨﭼ لﻮﻃ ﻪ5 U≈ ﺘﺴ∆ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
ﺪ ﻧا ﻮ ﺧ ر ﺎ5 راد ﻮ ﻤ ﻧ زا ن ا ﻮ ﺗ C ار ﻦ ﯾا ( ب ﺦ ﺳ ﺎ‘
ﺪﻨﮐC 3ò2 ﯿﻌﺗ ارﯾﻦارﺎÅ ﻢ ﺠ ﺣ ﻪ5ﻪﺘ ﺴ ∆ ق ﻮﻓﺎﻣ(ج ﺦ ﺳﺎ‘
؟ﺪﻨﮐﺖﮐﺮﺣ ﺖﮐߢ ﻞﺤﻣ رد ﺪﻧاﻮﺗ C yA ﻋß ﻪﭼ ﺎ5 Bا1A ﻔ?ﻟ :56لاﺳﻮ
ﺖﻋß1Ø åاﺪﺣ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
دراﺪﻧ دﻮﺟو yA ﯾدوﺪﺤﻣ رﺎ5 نوﺪ5 ،ﺖﻋﺎﺳرد 1A ﻣﻮﻠ?ﮐ8 ر 5ﺎ 5ﺎ ( ب ﺦ ﺳ ‚ﺎ
دﻮﺷ ﻢ?ﻈﻨﺗ U?ﻓاﺮﺗ ﻂzاߢ و ﺪzد ،ەدﺎﺟ ،رﺎ5 ﺎ5 ﺪzﺎ5 ƒ≈ ﺪﻨﻧار ﺖﻋß (ج ﺦﺳﺎ‘
؟دﺮﮐﺐﺼﻧ ﺪzﺎºﻧ ار l¡ ﺎﻫ 312 ﭼ ﻪﭼ ﻖﻠﻄﻣ رﻮﻃ ﻪ5 ،ﺪﺷﺎ5 باﺬﻣ ﻦﻫآ ﺪﻨﻧﺎﻣ باﺬﻣ یﺎﻫ ەدﻮﺗ ﻞﻤﺣ ﻪ5 رﻮﺒﺠﻣ Bا1A ﻔ?ﻟ ﺮÂا :57لاﺳﺆ
د ﻮ ﺷ ﺐ ﺼ ﻧ ﺪ zﺎ º ﻧ د ر ﻮ ﻣ ﻦ ﯾا ر د ل د ﺎ ﻌ ﺗ ﻪ ﻧ ز و ( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳ ﺎ‘
ﺪ ﺷ ﺎ5 ﻪ ﺘ ﺷ ا د د ﻮ ﺟ و ە ﺪ ﻧﻨار ن ﺎﯾºﺎ ﺳ ﺪ zﺎﻧº ن ﻮ ﯿ ﻣ ﺎ Å ی و ر ( ب ﺦ ﺳ ﺎ‘
.ﺪﺷﺎ5 یدﺎ5 یﺎﻫ ﮏ?∞ﺳﻻ ﻪ5 ﺰﻬﺠﻣ ﺪzﺎºﻧ Bا1A ﻔ?ﻟ ،باﺬﻣ یﺎﻫ ەدﻮﺗ ﻞﻤﺣ مﺎQﻨﻫ (ج ﺦﺳﺎ‘
؟دﺮﮐ ﻪﺟﻮﺗ ﺪzﺎ5 lA ﺎkﻧ ﻪﭼ ﻪ5 نﻮﯿﻣﺎÅ ﻪ?ﻠﺨﺗ و ی12 ﮔرﺎ5 مﺎQﻨﻫ :58لاﺳﻮ
دﻮﺷ ﻢkﺤﻣ نﻮﯿﻣﺎÅی12 ﮔرﺎ5 ﻞﺤﻣ رد و l¡ ﺎﺠ5ﺎﺟ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﺪzﺎ5 ﻪﻠkﺳا ﺢﯿﻄﺴõ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
ﻖﯿﻤﻋ û3 ﺎÅ ەزاﺪﻧا ﻪ5
.ﺪﻫد مﺎﺠﻧا ار ﻪ?ﻠﺨﺗ ﺎz ی12 ﮔرﺎ5 ﺪﻧاﻮﺘﺑ ﺎﺗ ﺪﺷﺎ5 ەاﺮﻤﻫ Bا1A ﻔ?ﻟ ﺎ5 ﻪﺸäﻤﻫ ﺪzﺎ5 نﻮﯿﻣﺎÅ ەﺪﻨﻧار (ب ﺦﺳﺎ‘
ﺪ ﻨ ﮐ ت ر ﺎ ﻈ ﻧ ار ﻪ ? ﻠ ﺨ ﺗ ﺪ ﻧ و ر ﺪ ﻧا ﻮ ﺗ C
ﺪ ﺷﺎ5kﻢ ﺤ ﻣ ن ﺪ?ﺘﻠﻏ ﺮﺑاﺮﺑرد ﺪzﺎ5 نﻮﯿﻣﺎÅ(ج ﺦ ﺳﺎ‘
؟ﺪﻧﻮﺷ ﻞﻤﺣ ﺪzﺎ5 ﻪﻧﻮﮕﭼ ناﺰbوآ یﺎﻫرﺎ5 و تﺎﻌzﺎﻣ :59لاﺳﻮ
ﺪ ﻧ ﻮ ﺷ ە د ا د ﺖ ﮐ ﺮ ﺣ ط ﺎ? ﺘ ﺣ ا 5ﺎ و C ار آ ﻪ 5 ﺪ z5ﺎ ( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳ ‚ﺎ
ﺪ ﻨ ﺎﺑz د ﻮ ﺒ ﻬ ﺑ ﺖ ﻋ ß ﻪ 5 ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ ﺎﺗ ﺪﻧﻮﺷ ەﺪﻧار ﺖﻋß1Ø åاﺪﺣ ﺎ5 ﺪzﺎ5 ﺎﻬﻧآ (ب ﺦﺳﺎ‘
د ﻮ ﺷ ﻪ ? ﻠ ﺨ ﺗ ﺪ ﻧا ﻮ ﺗ C
.دﺮﮐﻞﻤﺣ ناﻮﺗ qﻧ ار ناﺰbوآ یﺎﻫرﺎ5 و تﺎﻌzﺎﻣ (ج ﺦﺳﺎ‘
دﻮﺷ اﺪﺟ ﺪzﺎ5 یﺮﺗﺎ5 ،جوﺮﺧ مﺎQﻨﻫ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘ ؟ﺪ?ﻫد مﺎﺠﻧا یرﺎÅ ﻪﭼ ﺪzﺎ5 Bا1A ﻔ?ﻟ زا جوﺮﺧ مﺎQﻨﻫ ،ەﺪﻨﻧار ﮏz ناﻮﻨﻋ ﻪ5 :60لاﺳﻮ
ﺪ?ﻫدرﺎﻓﺸار yA ﺳد کﺮﺑ ﺪzﺎ5 Bا1A ﻔ?ﻟ زا جوﺮﺧ ترﻮﺻرد (ب ﺦﺳﺎ‘
ﺪ?ﻨﮐشﻮﻣﺎﺧ ار رﻮﺗﻮﻣ ،ﺪ?ﻫد رﺎﺸﻓ ار yA ﺳد کﺮﺑ ،ﺪbروﺎ?ﺑ 3ò2 ﯾﺎ‘ ار لﺎQﻨﭼ ﻪﮑﺴﻟﺎÅ (ج ﺦﺳﺎ‘
.ﺪbرادﺮﺑ ار ﭻﯿﺋﻮﺳ ﺪ?ﻠÅو
4ولدﺎﻣ
؟دﻮﺷ ﻦﻤzا زﺎﺠﻣ12 ﻏ ەدﺎﻔﺘﺳا ﺮﺑاﺮﺑ رد ﺪzﺎ5 yA ﻌﻨﺻ نﻮﯿﻣﺎÅ l3 ﺎﻣز ﻪﭼ :61لاﺳﻮ
دﻮﺷ جرﺎﺧ Bا1A ﻔ?ﻟ زا رﻮﺗاﺮﭘا ەﺎÿﺮﻫ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
ﻘﻪ?ﻗد 10 زا ﺶäﺑ ﺖﺣا1A ﺳا نﺎﻣز رد ﻂﻘ(ﻓ ب ﺦﺳﺎ‘
qÿردßزا ی12 ﮔﻮﻠﺟ یاﺮﺑ ﺪﻧراد ﻪ?ﻠﻘﻧ ﻪﻠ?ﺳو ﻦﯾﺪﻨﭼ ﻪﮐl¡ ﺎﻫ ﺖﮐߢ رد ﻂﻘﻓ (ج ﺦﺳﺎ‘
؟ﺪﻧار ﺪzﺎ5 ﻪﻧﻮﮕﭼ نﻮﯿﻣﺎÅ ،دﻮﺷ ﻞﻤﺣ yΩ ﯿﺷاßرد ﺪzﺎ5 یرﺎ5 ﺮÂا : 62لاﺳﻮ
دﺮﮐﻞﻤﺣ ﺐäﺷ رد ناﻮﺗ qﻧ ار 312 ﭼ ﭻﯿﻫ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
د ﻮ ﺷ س ﻮ ﮑ ﻌ ﻣ ﺪ z5ﺎ ن ﻮ ﯿ ﻣ ﺎ Å ( ب ﺦ ﺳ ‚ﺎ
د ﻮ ﺷ ە ﺪ ﻧار ﺶ ä ﭘ ﻪ 5 ﺪ zﺎ5 ن ﻮ ﯿ ﻣ ﺎ Å ( ج ﺦ ﺳ ﺎ‘
ﺪﻧار ﺪzﺎ5 ﻪﻧﻮﮕﭼ نﻮﯿﻣﺎÅ ،ﺐäﺷرد رﺎ5 ﻞﻤﺣ مﺎQﻨﻫ رد :63لاﺳﻮ
؟دﻮﺷ ﻞzﺪºﺗﺪzﺎ5
د ﻮ ﺷ س ﻮ ﮑ ﻌ ﻣ ﺪ z5ﺎ ن ﻮ ﯿ ﻣ ﺎ Å ( ب ﺦ ﺳ ‚ﺎ
دﺮﮐﻞﻤﺣ ﺐäﺷرد ناﻮﺗ qﻧ ار 312 ﭼ ﭻﯿﻫ (ب ﺦﺳﺎ‘
د ﻮ ﺷ ە ﺪ ﻧار ﺶ ä ﭘ ﻪ 5 ﺪ zﺎ5 ن ﻮ ﯿ ﻣ ﺎ Å ( ج ﺦ ﺳ ﺎ‘
؟دروآ 3ò2 ﯾﺎ‘ yΩ ﯿﺷاßزا رﺎ5 نوﺪ5 ار نﻮﯿﻣﺎÅﺪzﺎ5 ﻪﻧﻮﮕﭼ :64لاﺳﻮ
د ﻮ ﺷ س ﻮ ﮑ ﻌ ﻣ ﺪ z5ﺎ ن ﻮ ﯿ ﻣ ﺎ Å ( ب ﺦ ﺳ ‚ﺎ
د ﻮ ﺷ ە ﺪ ﻧار ﺶ ä ﭘ ﻪ 5 ﺪ zﺎ5 ن ﻮ ﯿ ﻣ ﺎ Å ( ج ﺦ ﺳ ﺎ‘
دﻮﺷ ەﺪﻧار yΩ ﯿﺷاßرد ﺪzﺎºﻧ ﻪﺟو ﭻﯿﻫ ﻪ5 نﻮﯿﻣﺎÅ (ج ﺦﺳﺎ‘
ﻞﻣﺎﺷ نﺰﺨﻣ ﻪﮐﺪbnﺷ C ﻪﺟﻮﺘﻣ Bا1A ﻔ?ﻟ øرزﺎ5 و یراﺪﻬﮕﻧ و12 ﻤﻌﺗ لﻮﻃ رد :65لاﺳﻮ
؟y3 ﮑ?ﻣ رﺎÅ ﻪﭼ .دراﺪﻧ û3 Åﺎ ﺰ ﻣ ﺮ ﺗ ﻦ ﻏ و ر ﺮ ﮕ zد ﺰ ﻣ ﺮ ﺗ ﻢ ﺘ ﺴ ä ﺳ
ﺪ ? ﻫ د ﻪ ﻣ ا د ا ن ﻮ ﯿ ﻣ ﺎ Å ر ﺎ Å ﻪ 5 و ﺪ ? ﻨ ﮐ ﻪ ﻓ ﺎ ﺿ ا ا ر ک ﺮ ﺑ ﻦ ﻏ و ر ( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳ ﺎ ‚
ﺪ ? ﻫ د ع ﻼ ﻃ ا ﺖ ﺳ Ôﺮß ﻪ5 ﻠﻪ ﺻ ﺎﻓ ﻼ 5 و ﺪ?ﻨﮐ ﻒ ﻗ ﻮﺘﻣار رﺎÅ( ب ﺦ ﺳ ﺎ‘
ﺪ?ﺴ≤nﻨﺑ زور نﺎzﺎ‘ رد و ﺪ?ﻫد ﻪﻣادا ﻪ?ﻠﻘﻧ ﻪﻠ?ﺳو ﺎ5 رﺎÅ ﻪ5 ،ﺪ?ﻨﮐqﻧ ﺮﭘ ەرﺎóود ار ی 312 ﭼ (ج ﺦﺳﺎ‘
رشاﺰﮔ ﮏz
؟ د ﻮ ﺷ C ﻞ ﻤ ﺣ ﻪ ﺧ ﺎ ﺷ و د ﺖ ? ﻌ ﻗ ﻮ ﻣ ماﺪ ﮐ ر د ﺎر5 :66لاﺳﻮ
د ﻮ ﺷ ﻞ ﻤ ﺣ ن ﺎ k ﻣ ا ﺪ ﺣ ﺎﺗ ﺪ z5ﺎ ر 5ﺎ ( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳ ‚ﺎ
.دﻮﺷ ﻞﻤﺣ ﻂﺳﻮﺘﻣ عﺎﻔﺗرا رد ﺪzﺎ5 رﺎ5 (ج ﺦﺳﺎ‘ دﻮﺷ ﻞﻤﺣ 3ò2 ﻣز ﺢﻄﺳ زا 1A ﻣ ÷?ﻣ 150 Îﺎºbaﻘﺗ و ﻦﮑﻤﻣ ﺪﺣ ﻦbaﺗ 3ò2 ﯾﺎ‘ رد ﺪzﺎ5 رﺎ5 (ب ﺦﺳﺎ‘
؟دﺮﮐ ەدﺎﻔﺘﺳا ﻢﻫ ﮓﻨﯿﮐرﺎ‘ رد Bا1A ﻔ?ﻟ زا ناﻮﺗ C ﺎzآ :67لاﺳﻮ
ﻪ ﺟ و ﭻﯿﻫ ﻪ5( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳﺎ‘
l¡ ﺎﻨﺜ∞ﺳا دراﻮﻣ رد ﻂﻘﻓ (ب ﺦﺳﺎ‘
l3 ﺎ5ﺎ?ﺧ l3 ﻮﻧﺎﻗ ﻂﻘﻓ (ج ﺦﺳﺎ‘
ﺻﻞاﻮﻓ رد و l¡ ﺎﻨﺜ∞ﺳا دراﻮﻣ رد ﺎﻬﻨﺗ Cﻮﻤﻋ ﺮﺑﺎﻌﻣ رد Bﻼ‘ و ﻪﻣﺎﻨﯿﻫاﻮﮔنوﺪ5 Bا1A ﻔ?ﻟ ﺎ5 ƒ≈ ﺪﻨﻧار ﻪﮐﺖﺳا یروü3 ﻪﺘﮑﻧ ﻦﯾا ﺮﮐذ (ج ﺢﯿﺤﺻ ﺦﺳﺎ‘
ی12 ﮔﻮﻠﺟ یاﺮﺑ ار ﻪﺧﺎﺷود ﻆﻓﺎﺤﻣ و ﺪ?ﺷﺎ5 ﺐﻗاﺮﻣ 1A ﺸäﺑ ﺪzﺎ5 ،Cﻮﻤﻋ ەدﺎﺟ ﮏz زا رﻮﺒﻋ مﺎQﻨﻫ .ﺖﺳا زﺎﺠﻣ رﺎÅو ﺐﺴﮐﻞﺤﻣ تروﺎﺠﻣ رد ەﺎﺗﻮﮐ
ﻖ ﻤ ﻋ ﻞ ﻗاﺪ ﺣ ﻪﻠﻤ ﺟ زا،دﻮ ﺷ ﺖ zﺎﻋر ﺪzﺎ5 ( StVO) یا ەدﺎﺟ ﮏ?ﻓاﺮﺗ تارﺮﻘﻣ ،ﻦﯾا ﺮﺑ ەوﻼﻋ .ﺪb12 ﮕ5 ﺮﻈﻧ رد ەدﺎﺟ ناﺮóرﺎÅﺮﯾﺎﺳ 3òA ﺧاﺪﻧا ﺮﻄﺧ ﻪ5 زا
l3 ﻮﻧﺎﻗ تﺎﻣاﺰﻟا .ە12 ﻏ و ندﺮﮐسﻮﮑﻌﻣ راﺪﺸﻫ و l¡ ﺎﻨﺷور ،ﺎﻫ ﮏ?∞ﺳﻻ جآ
؟ﺪ5ﺎz ﺶﻫﺎÅﺪzﺎ5 ƒ≈ ﺪﻨﻧار ﺖﻋß l3 ﺎﻣز ﻪﭼ :68لاﺳﻮ
ﺪ5ﺎz ﺶﻫﺎÅﺪzﺎ5 ەﺪﻧﺰﻐﻟ ﺎz ﺮﺗ حnﻄﺳرد ƒ≈ ﺪﻨﻧار ﺖﻋß (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
ﺪ ﻨ ﮐ ﺖ ﮐ ﺮ ﺣ C ار آ ﻪ 5 ﺪ z5ﺎ ن ﻮ ﯿ ﻣ ﺎ Å ، ﺖ ﺳ ا ﻢ Å ی ﺮ ﺗ5ﺎ ﺢ ﻄ ﺳ ﻪ ﮐ C ﺎ Q ﻨ ﻫ ( ب ﺦ ﺳ ‚ﺎ
ﺪﻨﮐﺖﮐﺮﺣ Cارآ ﻪ5 ﺪzﺎ5 نﻮﯿﻣﺎÅy3 ﻤzا ﻞzﻻد ﻪ5 ،رﺎ5 نوﺪ5 ƒ≈ ﺪﻨﻧار مﺎQﻨﻫ (ج ﺦﺳﺎ‘
؟دﺮﮐ ﻪﺟﻮﺗ ﺪzﺎ5 lA ﺎkﻧ ﻪﭼ ﻪ5 ﭗﻣر رد ƒ≈ ﺪﻨﻧار مﺎQﻨﻫ :69لاﺳﻮ
ﺪ?ﻫد ﺖﻋßﺐäﺷزا 3òA ﻓر ﻻﺎ5 یاﺮﺑ ار ﻪ?ﻠﻘﻧ ﻪﻠ?ﺳو (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
ﺪ ﻧار ر ﺎ5 ﺎ5 ن ا ﻮ ﺗ q ﻧ ار ﺎ ﻫ ﭗ ﻣ ر ( ب ﺦ ﺳ ﺎ‘
ﺪ?ﻧاﺮﺑ ور ﺶäﭘ ﻪ5 ﻢ?ﻘﺘﺴﻣ و ﺪ?ﻫد بﺎﺘﺷ طﺎ?ﺘﺣا ﺎ5 ،ﺪ?ﻨﮐﺖzاﺪﻫ l¡ ﻻﺎóßﺖﻤﺳ ﻪ5 ار رﺎ5 (ج ﺦﺳﺎ‘
؟ﻢﻨﮐرﺎkﭼ ﺪzﺎ5 .دﻮﺷ C نﻮÂژاو رﺎÅ 3ò2 ﺣ رد نﻮﯿﻣﺎÅ :70لاﺳﻮ
ﯾﺮﺪ ﻣ ع ﻼ ﻃ ا ی اﺑﺮ ﺪﻧرآ ( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳ ﺎ‘
د ﻮ ﺷ ﺖ 5ﺛﺎ و ر د ﻮ ﺧ ﺗﺎ ﺪ ? ﻫ د ر ﺎ ﺸ ﻓ ار ز ﺎ ÿ ل ا ﺪ ‚ ( ب ﺦ ﺳ ‚ﺎ
.ﺪ?ﻧﺎﻤ5 ﻪﺘﺴﺸ® ﮏﻤÅ نﺪ?ﺳر ﺎﺗ و 3ò2 ﻣز یور ﺎﻫﺎ‘ ،ﻮﻠﺟ یور ﺖﺳد ود ﺮﻫ (ج ﺦﺳﺎ‘
؟ﺖﺳا ﻢﻬﻣ ی 312 ﭼ ﻪﭼ ﻪﺴﻔﻗ یور رﺎÅ مﺎQﻨﻫ :71لاﺳﻮ
.دراد دﻮﺟو سرواﺮﺗ رد ﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷود ندﺮﮐ12 ﮔﺮﻄﺧ ،lΩ ﺎbزﺎ5 و ە12 ﺧذ مﺎQﻨﻫ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
ﺪﻨﻧﺎﻤ5 ەﺪﺷ ی12 ﮔرﺎ5 یﻻﺎÅﺮbز ﺪﻨﻧاﻮﺗ C نارﺎkﻤﻫ (ب ﺦﺳﺎ‘
دﻮﺷ رود ﺪﻧاﻮﺗ C Bا1A ﻔ?ﻟ ،یزﺎﺳ ە12 ﺧذ لﻮﻃ رد (ج ﺦﺳﺎ‘
؟دﺮﮐﻞﻤﺣ ظﻮﻔﺤﻣ ار رﺎ5 ناﻮﺗ C ﻪﻧﻮﮕﭼ :72لاﻮ ﺌﺳ
ﺪﺷﺎ5 ﻪﺘﺷاﺪﻧ سﺎﻤﺗ 3ò2 ﻣز ﺎ5 ﺮﮕzد ﻪﮐﺪ?ﻨﮐﺪﻨﻠ5 رﺪآﻘﻧارﻪﺧﺎﺷود ﻂﻘﻓ(ﻒﻟاﺦﺳﺎ‘
ﺪ?ﻫد ش1A ﺴﮔﻞﻣﺎÅرﻮﻃ ﻪ5 ار لﺎQﻨﭼ ،ﺢﺿاو ﺪzد 3ò2 ﻤﻀﺗ یاﺮﺑ (ب ﺦﺳﺎ‘
ﺪ?ﻫد رﺎﺸﻓ ار رﺎ5 ﺎﺗ ﺪ?ﻨﮐﺞﮐﺐﻘﻋ ﻪ5 و ﺪbروﺎ?ﺑ 3ò2 ﯾﺎ‘ ار ﻪﺧﺎﺷود (ج ﺦﺳﺎ‘
؟ﺪ5ﺎz C ﺶŸاﺰﻓا فدﺎﺼﺗ ﺮﻄﺧ ﺎﺠﮐرد :73لاﺳﻮ
ﺪ?دﻫ ﺦﺳﺎ‘ U?ﻓاﺮﺗ یﺎﻫ12 ﺴﻣ مﺎﻤﺗ رد (ﻒﻟا
ﺎﻫ وﺮ ﻫار و ﺎﻫ ﻪﻠ’،ﺎﻫ ەزاور د ،ﺎﻫر د ی ور ( ب ﺦ ﺳ ﺎ‘
ﺪ?ﻫد ﺦ ﺳﺎ’ژرﺎﺷ ەﺎQﺘ ﺴ Ÿاﻪ?ﺣﺎﻧرد(ج
؟دﺮﮐ ﻪﺟﻮﺗ ﺪzﺎ5 lA ﺎkﻧ ﻪﭼ ﻪ5 ﮏﭼﻮﮐیﺎﻫرﺎ5 ﻞﻤﺣ رد :74لاﺳﻮ
دﻮﺷ l¡ ﻮﺟ ﻪﻓüدﻮﺧ شزرا ﺎ5 ﺖﻗو رد ﺎﺗ دﺮﮐﻞﻤﺣ لﺎQﻨﭼ ﮏz یور ناﻮﺗ C ار ﮏﭼﻮﮐیﺎﻫرﺎ5 (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
دﺮﮐﻞﻤﺣ ﺎﻫ ﮏﺧﺎﺷ l¡ ﻮﻠﺟ ﺖﻤﺴﻗ رد ﻂﻘﻓ ناﻮﺗ Cار ﮏ ﭼ ﻮ ﮐ ی ﺎ ﻫ ر 5ﺎ ( ب ﺦ ﺳ ‚ﺎ
د ﻮ ﺷ ە د ﺎ ﻔ ﺘ ﺳ ا خ ار ﻮ ﺳ خ ار ﻮ ﺳ ﻪ º ﻌ ﺟ zﺎ ﺖ ﻟ’ﺎ ز ا ﺪ zﺎ5 ﮏ ﭼ ﻮ ﮐ ی ﺎ ﻫ ر ﺎ5 ﻞ ﻤ ﺣ م ﺎ Q ﻨ ﻫ ( ج ﺦ ﺳ ‚ﺎ
؟ﺖﺳا یروü3 Bا1A ﻔ?ﻟ ﺎ5 رﺎÅ مﺎQﻨﻫ ەﺪﺷ y3 ﯿﺑ ﺶäﭘ ƒ≈ ﺪﻨﻧار l3 ﺎﻣز ﻪﭼ :75لاﺳﻮ
ﺪﺷﺎ5 ﻞﺤﻣ رد ﻪﺸäﻤﻫ ﺪzﺎ5 ەﺪﺷ y3 ﯿﺑ ﺶäﭘ ƒ≈ ﺪﻨﻧار (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
U z ﺪ zﺎ5 ﺪ ﺷ ﺎ5 م ﺮ ﮔ ﻮ ﻠ ? ﮐ 200 زا ﺶäﺑ رﺎ5 نزو ﻪﮐl¡ ﺎﻫﺮﻔﺳ یاﺮﺑﻂﻘﻓ(ب ﺦﺳﺎ‘
ﺪ?ﻨﮐƒ≈ ﺪﻨﻧار یﺮﮕﻧ ەﺪﻨﯾآ ﺎ5
.ﺖﺳا ﺮﺗ l3 ﻻﻮﻃ کﺮﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺎﺠﻨﯾا رد اﺮbز ،ﺖﺳا ﻢﻬﻣ رﺎ5 نوﺪ5 ƒ≈ ﺪﻨﻧار مﺎQﻨﻫ رد ﻂﻘﻓ ەﺪﺷ y3 ﯿﺑ ﺶäﭘ ƒ≈ ﺪﻨﻧار (ج ﺦﺳﺎ‘
ﺪﻨ ﮐکﺮﺗ ار ﻪ?ﻠﻘﻧ ﻪﻠ?ﺳو ﺪzﺎ5 ÷zﻻد ﻪﭼ ﻪ5 Bا1A ﻔ?ﻟ رﻮﺗاﺮﭘا :76لاﺳﻮ
؟ﺪbرادﺮﺑ ار قا1A ﺣا ﺪ?ﻠÅ ﺎz ﭻﯿﺋﻮﺳ
د ﻮ ﺸ ® ە ﺪ z د ز د ﻪ ﻧﺎ Q ? ﺑ د ا ﺮ ﻓ ا ﻂ ﺳ ﻮ ﺗ ﺪ ? ﻠ Å ﻪ ﮐ ی ر ﻮ ﻃ ﻪ 5 ( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳ ﺎ‘
دﻮﺷ qﻧ دراو وردﻮﺧ ﻪ5 yΩ ﯿﺳآ ﻪﺠ?∞ﻧ رد و ەﺎﺗﻮﮐلﺎﺼﺗا ،ﻪﻗﺮﺟ ندﻮﺑ ﻢﻟﺎﺳ ﻞ?ﻟد ﻪ5 (ب ﺦﺳﺎ‘
zﺪآ د ﻮ ﺟ ﻮﺑ ﻧﺪاﻮﺗ C
زﺎﺠﻣ 12 ﻏ داﺮﻓا ﻂﺳﻮﺗ ەدﺎﻔﺘﺳا زا ی12 ﮔﻮﻠﺟ یاﺮﺑ (ج ﺦﺳﺎ‘
؟ﻢbرادﺮﺑ ﺮﺑاﺮﺑﺎﻧ ﻊــــbزﻮﺗ رﺎ5 ﺎ5 ار ﺖﻟﺎ‘ ﻪﻧﻮﮕﭼ :77لاﻮ ﺌﺳ
دﻮﺷ ﻞﻤﺣ Bا1A ﻔ?ﻟ ﺎ5 ﺪzﺎºﻧ yA ﻟﺎ‘ 3ò2 ﻨﭼ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
ﺪ?ﻨﮐƒ≈ ﺪﻨﻧار طﺎ?ﺘﺣا ﺎ5 و ﻪﺘﺴﻫآ نﺎkﻣا ﺪﺣ ﺎﺗ (ب ﺦﺳﺎ‘
ﺪﺷﺎ5 لﺎQﻨﭼ ﻪﮑﺴﻟﺎÅ ﻪ5 ور ﺪzﺎ5 ﺖﻟﺎ‘ 3ò2 ﮕﻨﺳ ﺖﻤﺴﻗ (ج ﺦﺳﺎ‘
؟دﺮﮐﺟﻪﻮﺗ ﺪzﺎ5 lA ﺎkﻧ ﻪﭼ ﻪ5 ﺎﻨﺷآﺎﻧ 12 ﺴﻣ رد رﺎ5 ﺎ5 ﺮﻔﺳ مﺎQﻨﻫ :78لاﺳﺆ
ﺪ?ﻨﮐﺪ?ﯾﺎﺗ و øرﺮﺑ ﻞºﻗ زا ار ددﺮﺗ 12 ﺴﻣ یﺮóرﺎ5 ﺖ?ﻓﺮﻇ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
ﺪﻫد ﺶﻫﺎÅ ار ƒ≈ ﺪﻨﻧار ﺖﻋß ﺪzﺎ5 ەﺪﻨﻧار (ب ﺦﺳﺎ‘
ﺪ ? ﻫ د ع ﻼ ﻃ ا ﺖ ﺳ Ôﺮß ﻪ5 ﻠﻪ ﺻ ﺎﻓ ﻼ 5( ج ﺦ ﺳ ﺎ‘
؟ﺪb12 ﮕ5 ﺮﻈﻧ رد ﺪzﺎ5 ار lA ﺎkﻧ ﻪﭼ Bا1A ﻔ?ﻟ ﺎ5 ﻪﺴﻔﻗ ی12 ﮔرﺎ5 زا ﻞºﻗ :79لاﺳﻮ
ﻢﻬﻣ 3ò2 ﻨﭽﻤﻫ .دﻮﺷ ﺖzﺎﻋر و ﺺﺨﺸﻣ Bا1A ﻔ?ﻟ ی12 ﮔرﺎ5 ﺖ?ﻓﺮﻇ 1Ø åاﺪﺣ و ﻪﺴﻔﻗ رﺎ5 ﺖ?ﻓﺮﻇ ﺪzﺎ5 Bا1A ﻔ?ﻟ ﺎ5 ﻪﺴﻔﻗ ی12 ﮔرﺎ5 زا ﻞºﻗ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
.دﻮﺷ ی12 ﮔﻮﻠﺟ ﻪﺴﻔﻗ l¡ ﺎﺠ5ﺎﺟ ﺎz نﺪﺷ ﻪñﭼ زا ﺎﺗ ﺖﺳا ەﺪﺷ ﻊــــbزﻮﺗ ﺎﻫ ﻪﺴﻔﻗ یور یوﺎﺴﻣ رﻮﻃ ﻪ5 رﺎ5 ﻪﮐدﻮﺷ ﻞﺻﺎﺣ نﺎﻨﯿﻤﻃا ﻪﮐﺖﺳا
.ﺪ5ﺎz ﺶŸاﺰﻓا یرو ەﺮﻬﺑ و دﻮﺷ l¡ ﻮﺟ ﻪﻓü نﺎﻣز رد ﺎﺗ ﺪﻨﮐﺖﮐﺮﺣ ﻦﮑﻤﻣ ﺖﻋß1Ø åاﺪﺣ ﺎ5 ﺪzﺎ5 Bا1A ﻔ?ﻟ ،ﻪﺴﻔﻗ ی12 ﮔرﺎ5 مﺎQﻨﻫ (ب ﺦﺳﺎ‘
ەﺮﻬﺑ و دﻮﺷ l¡ ﻮﺟ ﻪﻓü نﺎﻣز رد ﺎﺗ دﻮﺷ ی12 ﮔرﺎ5 Bا1A ﻔ?ﻟ ی12 ﮔرﺎ5 ﺖ?ﻓﺮﻇ1Ø åاﺪﺣ و ﻪﺴﻔﻗ رﺎ5 ﺖ?ﻓﺮﻇ 3òA ﻓﺮﮔﺮﻈﻧ رد نوﺪ5 ﺪzﺎ5 ﻪﺴﻔﻗ (ج ﺦﺳﺎ‘
.دﻮﺷ ﻞﺻﺎﺣ Bا1A ﻔ?ﻟ زا 1A ﺸäﺑ یرادﺮﺑ
؟ﺪﻨ∞ﺴﻫ Bا1A ﻔ?ﻟ رد ﮏﭼﻮﮐتا12 ﻤﻌﺗ مﺎﺠﻧا ﻪ5 زﺎﺠﻣ l3 ﺎﺴﮐ ﻪﭼ :80لاﺳﻮ
ﺪﻫد مﺎﺠﻧا ار نﻮﯿﻣﺎÅتا12 ﻤﻌﺗ شدﻮﺧ ﺪﻧاﻮﺗ C ەﺪﻨﻧار (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
ﺖﺳا نﻮﯿﻣﺎÅتا12 ﻤﻌﺗ لﻮﺌﺴﻣ ەﺪﻧزﺎﺳزا ی1A ﺸﻣ تﺎﻣﺪﺧ سﺪﻨﻬﻣ ﮏz (ب ﺦﺳﺎ‘
.ﺪﻫد مﺎﺠﻧا نﻮﯿﻣﺎÅیور ﺮﺑ ار مزﻻ تا12 ﻤﻌﺗ ﺪﻧاﻮﺗ C نﺎﺗدﻮﺧ ﺖﮐߢ زا ەﺪﺷ یزاﺪﻧا ەار و ەﺪzد شزﻮﻣآ صﻮﺼﺨﻣ ﮏ?ﻧﺎkﻣ (ج ﺦﺳﺎ‘
V=l*b*h (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘ ؟ﺖﺴäﭼ ﺐﻌﮑﻣ ﻢﺠﺣ ﻪºﺳﺎﺤﻣ لﻮﻣﺮﻓ :81لاﺳﻮ
V=a*a*a=a(³ ب ﺦﺳﺎ‘
V=l*b*h*(tج ﺦﺳﺎ‘
؟ﺖﺳا رﺪﻘﭼ ﺖbaﮑﻧﺎÅﺖﻣﺎﺨﺿ :82لاﺳﻮ
ﺐﻌﮑﻣ 1A ﻣ ﺮﺑ مﺮﮔﻮﻠ?ﮐ1000(ﻒﻟاﺦﺳﺎ‘
ﺐﻌﮑﻣ 1A ﻣ ﺮﺑ مﺮﮔﻮﻠ?ﮐ2700(ب ﺦﺳﺎ‘
ﺐﻌﮑﻣ 1A ﻣ ﺮﺑ مﺮﮔﻮﻠ?ﮐ2400(ج ﺦﺳﺎ‘
؟دﻮﺷ C ﻊــــbزﻮﺗ ﻪﻧﻮﮕﭼ ﻊﯾﺎﻣ رد رﺎﺸﻓ :83لاﺳﻮ
د ﻮ ﺷ C ﻊــــbز ﻮ ﺗ ی و ﺎ ﺴ ﻣ ر ﻮ ﻃ ﻪ 5 ت ﺎ ﻬ ﺟ ﻪ ﻤ ﻫ ر د ر ﺎ ﺸ ﻓ ( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳ ﺎ‘
دﻮﺷ C ﻊــــ bزﻮ ﺗ فﺮﻃ ﮏz ر د ﻂﻘ ﻓ ر ﺎﺸﻓ (ب ﺦﺳ ﺎ ‚
د ﻮ ﺷ q ﻧ ﻊــــb ز ﻮ ﺗ ف ﺮ ﻃ ﭻ ﯿ ﻫ ﻪ 5 ر ﺎ ﺸ ﻓ ( ج ﺦ ﺳ ﺎ‘
؟ﺪb12 ﮕ5 ﺮﻈﻧ رد ﺪzﺎ5 ار یدراﻮﻣ ﻪﭼ لﺎQﻨﭼ ﻦﺸdﺘﺴåا زا ەدﺎﻔﺘﺳا رد :84لاﺳﻮ
.داد راﺮﻗ ەدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ yA ﻈﻓﺎﺤﻣ تﺎkﻧ ﻪ5 صﺎﺧ ﻪﺟﻮﺗ نوﺪ5 یﻮﺤﻧ ﺮﻫ ﻪ5 ناﻮﺗ C ار لﺎQﻨﭼ یﺎﻫ ﻦ ﺸ d ﺘ ﺴ å ا ( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳ ﺎ ‚
.ﺪﺷﺎ5 ﻪﺘﺷاﺪﻧ دﻮﺟو رﺎ5 ﻞﻤﺣ یاﺮﺑ یﺮﮕzد ﻪﻨb/ﮔ ﻪﮐﺪﻧﻮﺷ ەدﺎﻔﺘﺳا ﺪzﺎ5 l3 ﺎﻣز ﻂﻘﻓ ﮏﺧﺎﺷ یﺎﻫﺪﻧﻮﺴ⁄ (ب ﺦﺳﺎ‘
ﺮﺑ ەوﻼﻋ .ﺖﺳا ەﺪﺷ ﻢ?ﻈﻨﺗ ﺮﺑﻻﺎ5 ﺖ?ﻓﺮﻇ و ﺪﻧا ەﺪﺷ ﻞﺼﺘﻣ yA ﺳرد ﻪ5 ﺎﻬﻧآ ﻪﮐﺪbnﺷ 3ò« ﻤﻄﻣ ،ﮏﺧﺎﺷ یﺎﻫﺪﻧﻮﺴ⁄ زا ەدﺎﻔﺘﺳا مﺎQﻨﻫ (ج ﺦﺳﺎ‘
.دﻮﺷ ﻞﺻﺎﺣ نﺎﻨﯿﻤﻃا ظﻮﻔﺤﻣ رﺎÅزا ﺎﺗ ﺪﻧﻮﺷ øرﺮﺑ ﺶŸﺎﺳ و ﺐäﺳآ ﺮﻈﻧ زا ﺐﺗﺮﻣ رﻮﻃ ﻪ5 ﺪzﺎ5 لﺎQﻨﭼ یﺎﻫﺪﻧﻮﺴ⁄ ،ﻦﯾا
لﺎQﻨﭼﺪﻧﺴﻮ⁄ ز ا ﻢ ﻈ ﻨ ﻣ ø ر ز ﺎ 5 ﻪ ﮐ ﺖ ﺳ ا ﺖ ? ﻤ ﻫ ا ﺰ ﺋ ﺎ ﺣ ل ﺎ Q ﻨ ﭼ ﺪ ﻧ ﻮ ﺴ ⁄ ز ا ە د ﺎ ﻔ ﺘ ﺳ ا م ﺎ Q ﻨ ﻫ ر د ﻪ ﺘ ﮑ ﻧ ﻦ ﯾا ﻪ 5 ﻪ ﺟ ﻮ ﺗ ، ﻪ ﺻ ﻼ ﺧ ر ﻮ ﻃ ﻪ 5 ( ج ﺢ ﯿ ﺤ ﺻ ﺦ ﺳ ﺎ ‚
.ﺖﺳا 3ò2 ﻧاﻮﻗ ﻖﺒﻃ øرزﺎ5 تاﺪﻬﻌﺗ زا °¢ ﺨ5
ﺪﻧﺴﻮ ⁄ زا ەدﺎﻔﺘﺳا یاﺮﺑ Bا1A ﻔ?ﻟ ندﻮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ زا ﺎﺗ دﻮﺷ ﻢ?ﻈﻨﺗ ﺪzﺎ5 ﺖ?ﻓﺮﻇ رادﻮﻤﻧ ﺎz رﺎ5 رادﻮﻤﻧ ،ﻦﯾا ﺮﺑ ەوﻼﻋ .ﺖﺳا رﺎÅتا 312 ﻬﺠﺗ ﻪﻣﺎﻧ 3ò2 ﯾآ
ﻦﯾا ﺮﺑ ەوﻼﻋ .دﻮﺷ ﻞﺻﺎﺣ نﺎﻨﯿﻤﻃا لﺎQﻨﭼ
زا ﻞºﻗ .ﺪﻧﻮﺷ ەدﺎﻔﺘﺳا دﻮﺧ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ فﺪﻫ یاﺮﺑ ﻂﻘﻓ و ﺪﻧﻮﺷ ی ر ا ﺬ ﮔ ر ﺎ5 ﺪ ﺣ ز ا ﺶ ä ﺑ ﺪ zﺎ º ﻧ ل ﺎ Q ﻨ ﭼ ی ﺎ ﻫ ﺪ ﻧ ﻮ ﺴ ⁄
.ﺪﻧﻮﺷ øرﺮﺑ ƒ≈ دﻮﺳﺮﻓ و ﺐäﺳآ ﺮﻈﻧ زا ﺪzﺎ5 ،دﻮﺷ C ەدﺎﻔﺘﺳا ﺎﻬﻧآ زا ﻪﮐرﺎ5 ﺮﻫ
مﺎﺠﻧا ﺪzﺎ5 lA رﻮﺻرد ﻂﻘﻓ نﻮﯿﻣﺎÅ ﻢﻈﻨﻣ yA ﻈﻓﺎﺤﻣ øرﺮﺑ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘ ؟دﻮﺷ مﺎﺠﻧا ﺪzﺎ5 l3 ﺎﻣز ﻪﭼ €ﻮﻤﻌﻣ Bا1A ﻔ?ﻟ y3 ﻤzا øرﺮﺑ :85لاﻮ ﺌﺳ
ﮐﻪدﺷﻮ
ﺎﻄ ﺧﺎzﻞﺸkﻣزوﺮﺑ ترﻮ ﺻ رد
.دﻮﺷ مﺎﺠﻧا رﺎ5 ﮏz €ﺎﺳ ﺪzﺎ5 نﻮﯿﻣﺎÅ ﻢﻈﻨﻣ yA ﻈﻓﺎﺤﻣ øرﺮﺑ (ب ﺦﺳﺎ‘
.دﻮﺷ C ەدﺎﻔﺘﺳا Bا1A ﻔ?ﻟ زا رﺎ5 ﺪﻨﭼ ﻪﮑﻨﯾا زا ﺮﻈﻧ فü
دﻮﺷ مﺎﺠﻧا ﺖﻋﺎﺳ ﺮﻫ رد ﺎz یرﺎÅﺖﻔ?ﺷ ﺮﻫ زا ﻞºﻗ ﺪzﺎ5 Bا1A ﻔ?ﻟ yA ﻈﻓﺎﺤﻣ ﻢﻈﻨﻣ øرﺮﺑ (ج ﺦﺳﺎ‘
.دﻮﺷ C مﺎﺠﻧا رﻮﯾارد تا12 ﯿﻐﺗ
؟دﺮﮐﺪzﺎ5 ﻪﭼ ،ﺪﻨﮐدوﺪﺴﻣ ار ور ﺶäﭘ ﻪ5 ﺎﻤﺷ ﺪzد ،دﻮﺷ ﻞﻤﺣ ﺖﺳا راﺮﻗ ﻪﮐیرﺎ5 ﺮÂا :86لاﺳﻮ
ﺪ ? ﺷ ﺎ5 ک ﺮ ﺑ ە د ﺎ ﻣ آ و ﺪ ? ﻧا ﺮ ﺑ ﻪ ﺘ ﺴ ﻫ آ ( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳ ﺎ‘
ﺪﺷ?ﺎ5ﻪﺘﺷادەدﺎﺟ زا 0ﺿ ا و ﺪ z د ﺎﺗ ﺪ b ر و ﺎ? ﺑ ﻻ 5ﺎ ار ر 5ﺎ ( ب ﺦ ﺳ ‚ﺎ
و ر ﺶ ä ﭘ ﻪ 5 ﻂ ﻘ ﻓ ، ﺪ ? ﺷ ﺎ5 ﻪ ﺘ ﺷ ا د ە د ﺎ ﺟ ز ا 0ﺿ ا و ﺪ z د ﺎﺗ ﺪ ? ﻧا ﺮ ﺑ ﺐ ﻘ ﻋ ﻪ 5 ( ج ﺦ ﺳ ﺎ‘
ﺎﻤﻨﻫارﺎ5
؟دﺮﮐرﺎÅﻻﺎ5 رﺎ5 ﺎ5 ناﻮﺗ C l3 ﺎﻣز ﻪﭼ :87لاﺳﻮ
ﺪzﺎ?ﺑ 3ò2 ﯾﺎ‘ رﺎ5 ﻪﮐداد مﺎﺠﻧا ﻻﺎ5 رﺎ5 ﺖﺤﺗ ناﻮﺗ C lA رﻮﺻرد ﻂﻘﻓ ار رﺎÅ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
نزو مﺮﮔﻮﻠ?ﮐ 100
.ﺪ?ﻨﮑﻧ رﺎÅﻻﺎ5 رﺎ5 ﺮbز ﺰﮔﺮﻫ (ج ﺦﺳﺎ‘ ﺪ?ﻨﮐرﺎÅ نآ ﺮbز ﺪ?ﻧاﻮﺗ C ﺪﺷﺎ5 1A ﻣ 1.50 زا 1A ﻤÅ 3ò2 ﻣز ﺢﻄﺳزا رﺎ5 ﺮÂا (ب ﺦﺳﺎ‘
؟دﺮﮐ ﻪﺟﻮﺗ ﺪzﺎ5 lA ﺎkﻧ ﻪﭼ ﻪ5 یرﺎÅیﺎﻫﻮﮑﺳ زا ەدﺎﻔﺘﺳا رد :88لاﺳﻮ
دﻮﺷ ﻪﻠﺣﺮﻣ دراو ﺎﺼﺨﺷ ﺪﻧاﻮﺗ C Bا1A ﻔ?ﻟ ەﺪﻨﻧار ﻂﻘﻓ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
ﺪﺷﺎ5 ﻦﺷور û3 ﺎÅ ەزاﺪﻧا ﻪ5 ﺪzﺎ5 ﻪﺣﺎﺳ (ب ﺦﺳﺎ‘
ﺪﺷﺎ5 ظﻮ ﻔ ﺤ ﻣ و ﺪ ?ﯾﺎﺗ ت ار ﺮ ﻘ ﻣ ﻖ ﺑﺎ ﻄ ﻣ ﺪ zﺎ5 ﻮ ﮑ ﺳ ( ج ﺦ ﺳ ﺎ‘
ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ دﺮSﻠﻤﻋ Bا1A ﻔ?ﻟ تﺎﻓدﺎﺼﺗ ﻞ?ﻟد ﻦbaﺗ ﻊﯾﺎﺷ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘ ؟ﺖﺴäﭼ Bا1A ﻔ?ﻟ زا ەدﺎﻔﺘﺳا مﺎQﻨﻫ رد فدﺎﺼﺗ ﻞzﻻد ﻦb1A ﺸäﺑ :89لاﺳﻮ
ﺳﺖا
.ﻦﻣاﺎﻧ نﺪ?ﭽ?ﭘ ﺎz نﻮﯿﻣﺎÅﺪﺣ زا ﺶäﺑ یراﺬﮔرﺎ5 ،زﺎﺠﻣ12 ﻏ ﺖﻋß ﺪﻨﻧﺎﻣ ،ەﺪﻨﻧار ﻂﺳﻮﺗ
.ﺖﺳا ﻞﻤﺣ لﺎﺣ رد یﺎﻫرﺎ5 ﺎz ﻪ?ﻠﻘﻧ ﻪﻠ?ﺳو رد y3 ﻓ ﺺﻘﻧ ﺎﻫﺮﺑﻻﺎ5 ﻪ5 طﻮóaﻣ تﺎﻓدﺎﺼﺗ ﻞzﻻد ﻦbaﺗ ﻊﯾﺎﺷ (ب ﺦﺳﺎ‘
.ﺪﻫد Cراﺮﻗ 12 ﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ار نﻮﯿﻣﺎÅ لدﺎﻌﺗ ﻪﮐﺖﺳا l3 ﺎﻬÂﺎﻧ یﺎﻫ ﻪﻟﺰﻟز ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻪºﻗ1A ﻣ12 ﻏ ثداﻮﺣ ،Bا1A ﻔ?ﻟ تﺎﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻠﻋ ﻦbaﺗ ﻊﯾﺎﺷ (ج ﺦﺳﺎ‘
؟ﺪﻨﮐﺖzﺎﻋر ار ◊zاߢ ﻪﭼ ﺪzﺎ5 ﺪﻨﮐ ەدﺎﻔﺘﺳا ەﺪﻨﻧار €ﺪﻨﺻو ەﺪﻨﻧار ﻪzﺎ‘ ﺎ5 Bا1A ﻔ?ﻟ زا ﺪﻧاﻮﺘﺑ ﻪﮑﻨﯾا یاﺮﺑ ەﺪﻨﻧار : 90لاﺳﻮ
ﺪﺷﺎ5 ﻪﺘﺷاد 1Ω ﺘﻌﻣ ƒ≈ ﺪﻨﻧار ﻪﻣﺎﻨﯿﻫاﻮﮔﺪzﺎ5 (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
ﺪﻨﮐ ەدﺎﻔﺘﺳا yA ﻈﻓﺎﺤﻣ ەﻼÅزا ﺪzﺎ5 ەﺪﻨﻧار (ب ﺦﺳﺎ‘
Antwort c) Der Fahrer braucht die schriftliche Beauftragung seines Vorgesetzten
ترﻮﺻ ﻪ5 ﻢﻫ ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد ﻦﯾا .دراد زﺎ?ﻧ 312 ﻧ ﺎﻣﺮﻓرﺎÅشزﻮﻣآ ﻪ5 ەﺪﻨﻧار ،دﻮﺧ قﻮﻓﺎﻣ فﺮﻃ زا yΩ ﺘﮐﻒ?ﻠkﺗ ﺮﺑ ەوﻼﻋ ﺖﺳا ب ﺦﺳﺎ‘ ﺢﯿﺤﺻ ﺦﺳﺎ‘
ﻪ?ﺻﻮﺗ yΩ ﺘﮐتاﺪﻨ∞ﺴﻣ ،دﺮﮐﺖ5ﺎﺛ ار تارﺮﻘﻣ ﺖzﺎﻋر ،ﻪﺛدﺎﺣ زوﺮﺑ ترﻮﺻرد ناﻮﺘﺑ ﻪﮑﻨﯾا یاﺮﺑ ﺎﻣا ،ﺖﺳا ﻪﺋارا ﻞ5ﺎﻗ yΩ ﺘﮐترﻮﺻ ﻪ5 ﻢﻫ و ˜ﺎﻔﺷ
.دﻮﺷ C
Richtige Antwort ist C
؟دﺮﮐﺪzﺎ5 ﻪﭼ دﻮﺷ Bا1A ﻔ?ﻟ ﻪ5 ﺐäﺳآ ﺎz ﺺﻘﻧ ﻪﺟﻮﺘﻣ ەﺪﻨﻧار ﺮÂا :91لاﺳﻮ
؟ﻫﺪد C راﺮﻗ
ﺪ?ﻫد مﺎﺠﻧا l¡ ﺎﻬﻨﺗ ﻪ5 ار 12 ﻤﻌﺗ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
ﺖ ﺳﺮÔß ﻪ5 ریﻮﻓ ش راﺰﮔورﺎÅ ریﻮﻓﻪﻤﺗﺎﺧ ( ب ﺦ ﺳﺎ‘
ﺪ?ﻫد شراﺰﮔنارﺎkﻤﻫ ﻪ5 ار ترﺎﺴﺧ ﺖﻔ?ﺷ نﺎzﺎ‘ رد و ﺪ?ﻨﮐƒ≈ ﺪﻨﻧار طﺎ?ﺘﺣا ﺎ5 (ج ﺦﺳﺎ‘
و ﺪﻧاﺪ5 ار ﺶ≤aﺗا ƒ≈ ﺪﻨﻧار و l¡ ﺎﻤﻨﻫار 3ò2 ﻧاﻮﻗ ﺪzﺎ5 ﻂﻘﻓ ەﺪﻨﻧار (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘ ؟ﺪﻧاﺪ5 ﺪzﺎ5 ار l3 ﻮﻧﺎﻗ تارﺮﻘﻣ ﻪﭼ ﺶ≤aﺗا رد Bا1A ﻔ?ﻟ ەﺪﻨﻧار :92لاﺳﻮ
.ﺪﻨﮐﺖzﺎﻋر
.دراﺪﻧ دﻮﺟو ﺶ≤aﺗا رد Bا1A ﻔ?ﻟ نﺎÿﺪﻨﻧار یاﺮﺑ ‚ﺎﺧ l3 ﻮﻧﺎﻗ تارﺮﻘﻣ (ب ﺦﺳﺎ‘
یاەدﺎﺟ ﮏ?ﻓاﺮﺗنﻮﻧﺎﻗ ، (AM-VO)، ÖNORM EN ISO 3691-1 رﺎÅتا 312 ﻬﺠﺗ نﺎﻣﺮﻓ(، ASchG) نﺎﻨﮐرﺎÅزا ﺖ ﻇﺎﻔ ﺣ ن ﻮﻧﺎﻗ( ج ﺦ ﺳ ﺎ‘
.Bا1A ﻔ?ﻟ yA ﻧارﺎÿزا ﺖﻇﺎﻔﺣ ەدﺎﻔﺘﺳا ،12 ﻤﻌﺗ ،یراﺪﻬﮕﻧ ،ﻪﺘﺷﺎºﻧا ،ی12 ﮔرﺎ5 ،رﺎ5 زا ﺖﻈﻓﺎﺤﻣ ،رﺎ5 ﻞﻤﺣ(، StVO)یاەدﺎﺟ ﮏ?ﻓاﺮﺗنﺎﻣﺮﻓ (، StVG)
ﺎﻫ Bا1A ﻔ?ﻟ ﺪﻨﻧﺎﻣ yA ﻌﻨﺻ یﺎﻫ نﻮﯿﻣﺎÅیاﺮﺑ yA ﻇﺎﻔﺣ تﺎﻣاﺰﻟا ﺎ5 ﻪﮐﺖﺳا °¢ ≤aﺗا دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﮏz ÖNORM EN ISO 3691-1(ج ﺢﯿ ﺤ ﺻ ﺦ ﺳﺎ‘
یراﺪﻬﮕﻧ و دﺮSﻠﻤﻋ درﻮﻣ رد lA ﺎﻋﻼﻃا و ﺪﻨﮐC ﻒbaﻌﺗ yA ﻌﻨﺻ یﺎﻫنﻮﯿﻣﺎÅدﺮﮐرﺎÅیاﺮﺑ ار øﺎﺳا ﮏ?ﻣﻮﻧﻮﮔرا و yA ﻇﺎﻔﺣ تﺎﻣاﺰﻟا ﻦﯾا .دراد رﺎÅوß
ماﺪﮐ ﻪﮐﺪﻨﮐCﺺﺨﺸﻣ و ﺖﺳا yA ﻌﻨﺻ یﺎﻫ نﻮﯿﻣﺎÅتا 312 ﻬﺠﺗ و عnﻧ ،ﺖﺧﺎﺳ یاﺮﺑ ‚ﺎﺧ تﺎﻣاﺰﻟا ﻞﻣﺎﺷ دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﻦﯾا .ﺪﻫدC ﻪﺋاار ظﻮﺤﻔﻣ
3ò2 ﻤﻀﺗ فﺪﻫ .دزادﺮﭘ C 312 ﻧ yA ﻌﻨﺻ یﺎﻫ نﻮﯿﻣﺎÅ نﺎÿﺪﻨﻧار شزﻮﻣآ و شزﻮﻣآ ﻪ5 دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﻦﯾا ،ﻦﯾا ﺮﺑ ەوﻼﻋ .ﺖﺳا مزﻻ yA ﻇﺎﻔﺣ تا 312 ﻬﺠﺗ
.ﺖﺳا ثداﻮﺣ زا ی12 ﮔﻮﻠﺟ و ﺖﺴ≤ز ﻂ?ﺤ ﻣ و ناóﺮرﺎÅ ی اﺑﺮ ﺖ ﻇ ﺎﻔ ﺣ
؟دﻮﺷ ﺖzﺎﻋر ﺪzﺎ5 yA ﻇﺎﻔﺣ تﺎkﻧ ﻪﭼ رﺎÅ ﻞzﺎﺳو ﺎ5 ناﺮﮔرﺎÅ ندﺮﮐﺪﻨﻠ5 مﺎQﻨﻫ :93لاﺳﻮ
رﺎÅ ت ا 312 ﻬﺠﺗ یراﺪzﺎ‘ ﺪﻧاﻮﺗ C ەﺪﺷ ﻞﻤﺣ یﺎﻫرﺎ5 (ب ﺦﺳﺎ‘ .دﺮﮐ ەدﺎﻔﺘﺳا ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ رﺎÅ ﻞzﺎﺳو زا ناﻮﺗ C 312 ﻧ ناﺮﮔرﺎÅ ندﺮﮐﺪﻨﻠ5 یاﺮﺑ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
.ﺪﻨﮐﻞﺘﺨﻣ ار
ﺶŸاﺰﻓا مﺪﻋ ،(l¡ ﺎﺠ5ﺎﺟ یﺎﻨﺜ∞ﺳا ﻪ5) یرﺎÅتا 312 ﻬﺠﺗ ﻪbور مﺪﻋ ،تﺎﺠﻧ ﻪﻨb/ﮔ ،رﺎ5 یراﺪzﺎ‘ ،ﺐﺼﻧ ﻞﺤﻣ زا ﺖﻇﺎﻔﺣ :yA ﻇﺎﻔﺣ12 ﺑاﺪﺗ (ج ﺦﺳﺎ‘
.ﺮﻄﺧ طﺎﻘﻧ ﺢﺿاو یراﺬﮔﺖﻣﻼﻋ ; yA ﻇﺎﻔﺣ ﻞzﺎﺳو ،ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺖﻋß ،ﺢﺿاو ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد ،کرﺎ‘ یﺎﻀﻓ
ەرﺎﺷا ،دﻮﺷ ﺖzﺎﻋر ناﺮﮔرﺎÅ ندﺮﮐﺪﻨﻠ5 یاﺮﺑ رﺎÅتا 312 ﻬﺠﺗ زا ەدﺎﻔﺘﺳا مﺎQﻨﻫ ﺪzﺎ5 ﻪﮐô3 ﻠﺘﺨﻣ یرﺎﺘﻓر 3ò2 ﻧاﻮﻗ و yA ﻇﺎﻔﺣ تﺎﻣاﺰﻟا ﻪ5 (ج ﺢﯿﺤﺻ ﺦﺳﺎ‘
.ﺖﺳا ەﺪﺷ ەداد ﺢﯿﺿﻮﺗ ﺶ≤aﺗا رﺎÅتا 312 ﻬﺠﺗ نﻮﻧﺎﻗ 21 ﺶ ﺨ 5 ر د ﻪ ﮐ ر ﻮ ﻄ ﻧﺎ ﻤ ﻫ ، د راد
؟ ﺪ ﺷ 5ﺎ ﻪ ﺘ ﺷ ا د ل ﺎ ﺳ ﺪ ﻨ ﭼ ﻞ ﻗ ا ﺪ ﺣ ﺪ z5ﺎ ە ﺪ ﻨ ﻧار ﻪ z’ﺎ zﺎ ە ﺪ ﻨ ﻧار € ﺪ ﻨ ﺻ ﺎ5 FFZ ەﺪﻨﻧار :94لاﺳﻮ
لﺳﺎ 21(ﻒﻟاﺦﺳﺎ‘
(ترﺎﻈﻧ ﺖﺤﺗ و ø¢ زﻮﻣآ فاﺪﻫا یاﺮﺑ لﺎﺳ 16) لﺳﺎ 18(ب ﺦﺳﺎ‘
لﺳﺎ 25(ج ﺦﺳﺎ‘
؟دﺮﮐکرﺎ‘ یراﺮﻄﺿا ەزاورد یور ﺶäﭘ ار Bا1A ﻔ?ﻟ ناﻮﺗ C ﺎzآ :95لاﺳﻮ
ﻘﻪ?ﻗد 3 زا 1A ﺸäﺑ ﻪﻧ ﺎﻣا ،ﻪﻠ5 (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
l¡ ﺎﻨﺜ∞ﺳا دراﻮﻣ رد ﻂﻘﻓ ﺎﻣا ،ﻪﻠ5 (ب ﺦﺳﺎ‘
12 ﺧ Îﺎﻘﻠﻄﻣ ،12 ﺧ (ج ﺦﺳﺎ‘
؟ﺪﻨﮐﺖﮐﺮﺣ ﺖﮐߢ ﻞﺤﻣ رد ﺪﻧاﻮﺗ C yA ﻋß ﻪﭼ ﺎ5 Bا1A ﻔ?ﻟ :96لاﺳﻮ
3ò2 ﻨﭽﻤﻫ و ،ﺖﻋß .ﺖﺳا 1Ø åاﺪﺣ ƒ≈ ﺪﻨﻧار ﺖﻋß (ب ﺦﺳﺎ‘ .دﻮﺷ ەداد ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻒzﺎﻇو و رﺎÅ 3ò2 ﻨﭽﻤﻫ و ﺖ?ﻤﻫا ﺎ5 ﺪzﺎ5 ƒ≈ ﺪﻨﻧار ﺖﻋß (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
.ﺪ?ﻨﮐﻢ?ﻈﻨﺗ ار ﺖºﺜﻣ رﺎ?ﺴ∆ ﻪóaﺠﺗ و ەدﺎﺟ ﺢﻄﺳ
دﺷﻮ ﻢ?ﻈﻨﺗ U?ﻓاﺮﺗ ﻂzاߢ و ﺪzد ،ەدﺎﺟ ،رﺎ5 ﺎ5 ﺪzﺎ5 ƒ≈ ﺪﻨﻧار ﺖﻋß (ج ﺦﺳﺎ‘
؟دراد زﺎ?ﻧ lA ﺎ?ﻠﻤﻋ یﺎﻫ ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد ﻪ5 ﺶ≤aﺗا رد ﺮﺑﻻﺎ5 ﺎzآ :97لاﺳﻮ
.ﺖﺳا زﺎ?ﻧ درﻮﻣ گرﺰﺑ yA ﻌﻨﺻ یﺎﻫ 3ò2 ﺷﺎﻣ یاﺮﺑ ﻂﻘﻓ ﺎﻤﻨﻫار ﻪﭼ1A ﻓد ،12 ﺧ (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
.ەﺪﻨﻧار یاﺮﺑ ﻪﻧ ،ﺖﺳا زﺎ?ﻧ درﻮﻣ نﻮﯿﻣﺎÅرﻮﺗاﺮﭘا یاﺮﺑ ﻂﻘﻓ lA ﺎ?ﻠﻤﻋ یﺎﻫ ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد (ب ﺦﺳﺎ‘
و دﺮSﻠﻤﻋ ﻪﮐﺪﺷﺎ5 ﻪﺘﺷاد دﻮﺟو Bا1A ﻔ?ﻟ ﺮﻫ یاﺮﺑ lA ﺎ?ﻠﻤﻋ یﺎﻫ ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد ﺪzﺎ5(، AM-VO) رﺎÅتا 312 ﻬﺠﺗ ﻪﻣﺎﻧ 3ò2 ﯾآ ﻖﺒﻃ ،ﻪﻠ5 (ج ﺦﺳﺎ‘
.ﺪﻫد ﺢﯿﺿﻮﺗ ار ەﺎQﺘﺳد yA ﻇﺎﻔﺣ l¡ ﺎﺠ5ﺎﺟ
؟دراد دﻮﺟو ◊zاߢ ﻪﭼ Bا1A ﻔ?ﻟ ƒ≈ ﺪﻨﻧار یاﺮﺑ ﺶ≤aﺗا رد :98لاﺳﻮ
Bﻪﺘﺳ د ƒ≈ ﺪﻨﻧار ﻪﻣﺎﻨﯿﻫاﻮﮔ 3òA ﺷاد ﺎ5 (ﻒﻟا ﺦﺳﺎ‘
Bا1A ﻔ?ﻟ ﺎ5 ƒ≈ ﺪﻨﻧار درﻮﻣ رد ﻦﯾﻼﻧآ 0Ω ﻨﺳﺮﻈﻧ ﮏz ﻖbaﻃ زا (ب ﺦﺳﺎ‘
ﺎ5 ﻖﺑﺎﻄﻣ یا ﻪﻨﯾﺎﻌﻣ و شزﻮﻣآ ﺪzﺎ5 ﺶ≤aﺗا رد Bا1A ﻔ?ﻟ یزاﺪﻧا ەار یاﺮﺑ (ج ﺦﺳﺎ‘
ﻪﮐﺪﺷﺎ5 ﻪﺘﺷاد دﻮﺟو ﺪzﺎºﻧ y3 ﻫذ ﺎz Ub 312 ﻓ ﺖzدوﺪﺤﻣ ﭻﯿﻫ ،ﻦﯾا ﺮﺑ ەوﻼﻋ .ﺪ?ﻨﮐﻞﻣﺎÅﺖ?ﻘﻓﻮﻣ ﺎ5 ار „Bا1A ﻔ?ﻟ دﺮﮐرﺎÅ“=ﺼﺨﺗ ﺶ®اد تارﺮﻘﻣ
ƒ≈ ﺪﻨﻧار ﻪﻣﺎﻨﯿﻫاﻮﮔ موﺰﻟ ترﻮﺻرد و ﺪﻨﮐl¡ ﺎﻤﻨﻫار و ﺖ?ﺣﻼﺻ ﺐﻠﺻ ار نﻼﻏﺎﺷ ﺖﺳا ﻒﻇﻮﻣ ﺎﻣﺮﻓرﺎÅ .ﺪﻨﮐﻞﺘﺨﻣ ار Bا1A ﻔ?ﻟ ﻦﻤzا دﺮSﻠﻤﻋ ﺪﻧاﻮﺘﺑ
.ﺪﻨﮐﻮﻐﻟ ﺎz ردﺎﺻ
؟دﺮﮐ ﻪﺟﻮﺗ ﺪzﺎ5 lA ﺎkﻧ ﻪﭼ ﻪ5 ﭗﻣر رد ƒ≈ ﺪﻨﻧار مﺎQﻨﻫ :99لاﺳﻮ
ﺪ ? ﻧا ﺮ ﺑ و ر ﺶ ä ﭘ ﻪ 5 ﻢ ? ﻘ ﺘ ﺴ ﻣ و ﺪ ? ﻫ د ب ﺎ ﺘ ﺷ ط ﺎ ? ﺘ ﺣ ا ﺎ5 ،ﺪ?ﻨﮐﺖzاﺪﻫ l¡ ﻻﺎóßﺖﻤﺳ ﻪ5 ار رﺎ5 (ج ﺦﺳﺎ‘
.ﺪ?ﻧاﺮﺑ ﺶäﭘ ﻪ5 ﻢ?ﻘﺘﺴﻣ و ﺪb12 ﮕ5 بﺎﺘﺷ ﺖﻋß ﻪ5 ،ﺪ?ﻨﮐﺖzاﺪﻫ 3ò2 ﯾﺎ‘ ﺖﻤﺳ ﻪ5 ار رﺎ5 (ب ﺦﺳﺎ‘
ﺪ?ﻧاﺮﺑ ور ﺶäﭘ ﻪ5 ﻢ?ﻘﺘﺴﻣ و ﺪ?ﻫد بﺎﺘﺷ طﺎ?ﺘﺣا ﺎ5 ،ﺪ?ﻨﮐﺖzاﺪﻫ l¡ ﻻﺎóßﺖﻤﺳ ﻪ5 ار رﺎ5 (ج ﺦﺳﺎ‘
.دﻮﺷ مﺎﺠﻧا رﺎºﮑz لﺎﺳ 3 ﺮ ﻫ ﺪ zﺎ5 ش ز ﻮ ﻣ آ ( ﻒ ﻟا ﺦ ﺳ ﺎ‘ ؟ د ﻮ ﺷ ر ا ﺰ ﮔ ﺮ ﺑ ﺶ ≤ a ﺗا ر د ﺪ zﺎ5 ر ﺎ5 ﮏ z ﺖ ﻗو ﺪﻨﭼ ﺮﻫ Bا1A ﻔ?ﻟ ø¢ زﻮﻣآ ەرود :100لاﺳﻮ
.ﺖﺳا û3 ﺎÅ نآ زا ﺪﻌ5 ﻪﻧ و رﺎÅ عوߢ مﺎQﻨﻫ رد شزﻮﻣآ مﺎﺠﻧا (ب ﺦﺳﺎ‘
.دﻮﺷ مﺎﺠﻧا (رﺎÅﺪzﺪﺟ تا 312 ﻬﺠﺗ ،ﻞﻐﺷ12 ﯿﻐﺗ ،فدﺎﺼﺗ ًﻼﺜﻣ) زﺎ?ﻧ ترﻮﺻرد و رﺎ5 ﮏz €ﺎﺳ ﻞﻗاﺪﺣ ﺪzﺎ5 شزﻮﻣآ (ج ﺦﺳﺎ‘
Practise 1.)
What is the maximum load that
can be lifted with a load center distance
of 700 mm and 4.5 m?
Answer a) 2525 kg
Answer b) 1535 kg
Answer c) 2130 kg
Practise 2.)
What is the maximum load that
can be lifted with a load center distance
of 600 mm and 7 m?
Answer a) 750 kg
Answer b) 1000 kg
Answer c) 1800 kg
Practise 3.)
What is the maximum load that
can be lifted with a load center distance
of 1200 mm and 4 m?
Answer a) 600 kg
Answer b) 706 kg
Answer c) 1200 kg
Practise 4.)
What is the maximum load that
can be lifted with a load center distance
of 800 mm and 6 m?
Answer a) 1610 kg
Answer b) 930 kg
Answer c) 1200 kg
PRACTICE:
4 1200
3.3 1500
706
600
882
563
500 1200 1500
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
700 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 4.5 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 7 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
1200 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 4 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
800 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 6 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 6.4 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
800 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 5 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 3 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
700 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 4.5 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 7 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
1200 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 4 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
800 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 6 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 6.4 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
800 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 5 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 3 و 9? ﻣ >=ﻣ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
700 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 4.5 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 7 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
1200 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 4 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
800 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 6 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 6.4 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
800 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 5 و 9? ﻣ >=ﻣ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
700 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 4.5 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 7 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
1200 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 4 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
800 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 6 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 6.4 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
Practise 5.)
What is the maximum load that
can be lifted with a load center
distance of 600 mm and 6.4 m?
Answer a) 1400 kg
Answer b) 800 kg
Answer c) 1200 kg
Practise 7.)
What is the maximum load that
can be lifted with a load center
distance of 600 mm and 3 m?
Answer a) 999 kg
Answer b) 908 kg
Answer c) 1213 kg
Practise 8.)
What is the maximum load that
can be lifted with a load center
distance of 600 mm and 3 m?
Answer a) 1445 kg
Answer b) 1315kg
Answer c) 1600 kg
Practise 6.)
What is the maximum load that can be lifted
with a load center distance of 800 mm and 5 m?
Answer a) 1400 kg
Answer b) 1000 kg
Answer c) 1200 kg
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
800 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 6 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 6.4 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
800 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 5 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 3 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 3 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
1200 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 4 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
800 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 6 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 6.4 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
800 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 5 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 3 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 3 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 7 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
1200 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 4 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
800 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 6 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 6.4 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
800 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 5 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 3 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 3 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
700 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 4.5 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 7 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
1200 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 4 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
800 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 6 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 6.4 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
800 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 5 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 3 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
/ . ﺖ ﺳ ا ﻦ ﮑ ﻤ ﻣ ر ﺎ$ ﻪ ﭼ
600 9: 8اﺪﺣ رﺎ$ ﺰﮐﺮﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ
ﺪﻨﻠ$ ﻞ$ﺎﻗ 9? ﻣ 3 و 9? ﻣ >=ﻣ
؟ﺳﺖانﺪﺷ
لﺎ&ﻨﭼ .1
رﺎ/ ﺖ-ﻓﺮﻇ .2
ندﺮﮐﺪﻨﻠ/ عﺎﻔﺗرا .3
رﺎ/ ﺰﮐﺮﻣ .4
مﺮﻫا ﻢﺠﻨﭘ نﻮﻧﺎﻗ.5
ﺎﻫﺮﯾﺎﺗ.6
ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد .7
SﻼQ .8
رﺎ/ ﺖ -ﻓﺮﻇ رادﻮﻤﻧ ،رﺎ/ رادﻮﻤﻧ .9
ﺪﻨYXﻤW .10
(ﺴﺐﭼﺮﺑ ) AM-VO ﻖﺒﻃ رﺮﮑﻣ [رزﺎ/ .11
ﺮﺑﻻﺎ/ بﺎﻗ .12
op ﺪﻨﻧار ﻪﻣﺎﻨﯿﻫاﻮﮔ .13
(ەuv ﻏ و op ﺪ-ﻤﺧ ،کﺮﺗ) ﺪ-ﻨﮐ[رﺮﺑ .14
ﺮﺑﻻﺎ/ ﻞWد .15
ﮏ-ﻟورﺪ-ﻫ.16
ﺐzﺷ رﺪﻨﻠ-ﺳ .17
کﺮﺑ .18
یﺮﺗﺎ/ .19
یراﺮﻄﺿا ﻒﻗﻮﺗ ﻪﻤWد.20
تﺎÄﺛ .21
رﺎ/ یزﺎﺳ ﻦﻤÇا .22
ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد یﺎﻤﻨﻫار .23
یراﺪﻬﮕﻧ و uv ﻤﻌﺗ .24
زﺎÜ لاﺪQ .25
(ﻮﻠﺟ) نﺎﻣﺮﻓ.26
ﺐﻘﻋ ﺪÇد ﻪﻨﯾآ.27
ەﺪﻨﻧار oﻮﭼ.28
ﺎﻫ ﺖﻇﺎﻔﺣ .29